October 28, 2009

မြန္းတိမ္္း၍ ေနေစာင္းျပီးေနာက္ တခုေသာ ညေနခင္းတြင္ လူအခ်ဳိ႕တုိ႔သည္

မြန္းတိမ္္း၍ ေနေစာင္းျပီးေနာက္ တခုေသာ ညေနခင္းတြင္ လူအခ်ဳိ႕တုိ႔သည္

ကာလတရားသည္ ညေနခင္းတခုကုိ တည္ေဆာက္ျပရန္ ပ်ဳိးေထာင္စ ျပဳေနစဥ္မွာပင္၊ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ေနော ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏အသိပညာမ်ားကုိ စုစည္းလုိက္ၾကရင္း အဆုံးအျဖတ္တခု သုိ႔မဟုတ္ တခုသာသာကုိ ျပဳခဲ႔ၾကသည္။ စင္စစ္ တခုဟု ကန္႔သတ္ ေျပာဆုိသင့္ပါသည္။ သုိ႕မဟုတ္ပါကလည္း ႏွစ္ခု သုံးခုဟု သတ္မွတ္ေျပာဆုိသင့္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆုံးျဖတ္မိခဲ႔ၾကသည္မွာ တခုထက္ ပုိသေယာင္ေယာင္ ရွိေသာ္လည္း ႏွစ္ခု သုံးခု သတ္မွတ္ရန္ စသည္ျဖင့္ မ်ားျပားခဲ႔သည္လည္း မဟုတ္သျဖင့္ တခုသာသာ ဟူ၍သာ ဆုိရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိတခုသာသာ ျဖစ္ေသာ အဆုံးအျဖတ္ အေၾကာင္းအရင္းမွာ ကာလတရားကုိ အနုိင္ယူကာ မိမိ၏ ျဖစ္ေနရျခင္း အေနအထားအေပၚ ကန္႔သတ္ပစ္ျခင္းခံရေတာ့မည့္ မိတ္ေဆြ တဦးအား သြားေရာက္ ႏႈတ္ဆက္ၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိႏႈတ္ဆက္ျခင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနျဖင့္ သူ႕ကုိ ေနာက္ဆုံးခြဲခြာရန္ ႏႈတ္ဆက္ျခင္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္မည္ မွန္ေသာ္လည္း သူ႕အဖုိ႔ မွာမူ ခရီးတခုကုိ စတင္ရန္အတြက္ အားေပးစကားမ်ားဟု ျမင္ေကာင္းျမင္လိမ့္မည္ ထင္သည္။ လက္ဖမုိးႏွင့္ လက္ဖဝါးမွာ လက္ကုိျမင္ရသည့္ေနရာမွ သတ္မွတ္ေခၚဆုိျခင္း တခုသာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဤေနရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဘာသာစကား အေျခခံျဖင့္ သိမႈမတူညီနုိင္ပုံကုိ ေဆြးေနြးၾကရန္ မသင့္ေသးဟု ထင္ပါသည္။ ေပါက္တူးကုိ ေပါက္တူးဟု ေခၚသကဲ႔သုိ႔ ႏႈတ္ဆက္ျခင္းကုိလည္း ႏႈတ္ဆက္ျခင္းအျဖစ္သာ လက္ခံထားလွ်င္ ေလာေလာဆယ္ လုံေလာက္ပါသည္။
ဂီတဆရာကိုေက်ာ္စြာသည္ သူ၏ထံုးစံအတိုင္းလူပံုဟန္ကခပ္ႏြဲ႔ႏြဲ႕ျဖစ္ေသာ္လည္း အသည္းမာသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူေျပာေသာစကားလံုးမ်ားႏွင့္ စကားလံုးတိုင္းက တစံုတခုေသာေ၀ဒနာကို ကိုယ္စားျပဳရန္အတြက္ အားယူေနသေယာင္ေယာင္ျဖစ္၍ အေရာင္မပါေသာသူ၏စကားလံုးမ်ားမွာ မုန္းတိုင္းမက်မွီေတြ႕ရေလ့ရိွေသာေလေျပေလညွင္းကေလးမ်ားနွင့္ တူေနေတာ့သည္။ ေလေျပေလညွင္းတို႔တြင္အနံပါေကာင္းပါမည္ျဖစ္ေသာလည္း အေရာင္မပါသျဖင့္ ဂီတဆရာကိုေက်ာ္စြာ၏ ေျပာပံုဆိုေပါက္နွင့္တူသည္ သို႔မဟုတ္ တူသေယာင္ရိွသည့္ဟုသံုးစြဲရသည္မွာ မွန္ေသာလည္း ေလေျပေလညွင္းသည္ ဘာသာစကားအျဖစ္လက္ခံ၍ မရႏိုင္ေသာ အသံတစ္ခုသာျဖစ္ေနသျဖင့္ သိမႈတစ္ခုခုကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္စြမ္းရိွသည့္ ဂီတဆရာကိုေက်ာ္စြာေျပာေသာ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ကား တစ္ထပ္တည္းက်သည့္ အတူတူဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းကို သံုးစြဲရန္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ ဂီတဆရာကိုေက်ာ္စြာေျပာေသာ စကားမ်ားအနက္ စကားတစ္ပိုဒ္ကို နားေထာင္ၾကည့္ၾကေစခ်င္ပါသည္။
သူ႕ကုိ သြားႏႈတ္ဆက္ၾကေသာ အခါ ေနာက္ထပ္မေတြ႔ၾကရေတာ့မယ့္ လူတေယာက္လုိ သေဘာထားျပီး ေနာက္ထပ္မေတြ႔ၾကရေတာ့ဘူးဆုိတဲ႔ အေနနဲ႔ ဝမ္းနည္းတဲ႔ အသိကုိ အရင္းခံျပီး ႏႈတ္ဆက္ၾကမွာလား။ ဒီလုိမွ မဟုတ္ရင္ ခရီးတခုကုိ ထြက္သြားေတာ့မယ့္ လူတေယာက္အတြက္ အားေပးတဲ႔ လူတေယာက္အေနနဲ႔ ဝမ္းသာ အယ္လဲ နဲ႔ ေက်နပ္ဝမ္းသာစိတ္ကုိ အေျခခံျပီး အားေပးႏႈတ္ဆက္ၾကမွာလား..။
အကယ္၍ တေယာက္ေယာက္ ဂီတဆရာကုိေက်ာ္စြာ၏ စကားမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ခင္ဗ်ား ဘယ္လုိ သေဘာရလဲ ဟု ေမးလာခဲ႔ေသာ ကၽြန္ေတာ္သည္ လူအားလုံးမွာ ေသမ်ဳိးျဖစ္သည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ အေျခခံ၍ လူအားလုံးမွာ ေသမ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ႔ေသာ ယုတၱိေဗဒဆရာ အရစၥတုိတယ္ကုိ သူ၏ ေသ သခၤ်ဳိင္း၌ သြား၍ ႏႈိးရပါလိမ့္မည္။ စင္စစ္ ေန႔စဥ္ဘဝအတြင္း၌ ယုတၱိေဗဒသည္ အသုံးတည့္ေသာ အရာမဟုတ္ဟု ဝုိင္းျပီး အျပစ္တင္ၾကသည္ရွိေသာ္ ကၽြန္ေတာ္က ဒါဝင္ကုိ လုိက္ရွာျပီး ေမ်ာက္ေတြကုိ လူမျဖစ္ေစႏွင့္ ။ ေမ်ာက္ေတြကို လူမျဖစ္ေစႏွင့္။ ဟု လုိက္ျပီး ေၾကြးေၾကာ္ရင္း အခ်ိန္မီ တားျမစ္ရပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ရာတြင္ တုိက္ဆုိင္ျခင္းႏွင့္အေၾကာင္းသင့္ျခင္းတုိ႔သည္ ကစဥ့္ကလ်ား ျဖစ္ေနျခင္းမ်ားအတြင္း စနစ္တက် ေပၚေပါက္လာတတ္သည္ ျဖစ္ရာ ကၽြန္ေတာ္က တစုံတရာကုိ အေျဖအေပးမီ ေနာက္နားတြင္ ထုိင္ေနေသာ စာၾကည့္တုိက္မွဴး ဆရာတင္ကေလးက အိပ္ခ်င္မူးတူးႏွင့္ လွမ္း၍ ေျပာလုိက္သံကုိ ၾကားလုိက္ရသည္။
ဒီလူက ေသေတာ့မွာ၊ ေသေတာ့မယ့္သူကုိ ဘာလုိ႔ ႏႈတ္ဆက္ေနရမွာလဲ ၊ ႏႈတ္ဆက္တယ္ဆုိတာ အသက္ရွင္ေနတဲ႔ သူေတြရဲ့ ၾကားမွာပဲ တန္ဖုိးရွိတဲ႔ စကားလုံး ၊ေသေတာ့မယ့္ သူအတြက္ ဘာတန္ဖုိးမွ မရွိေတာ့ဘူး.။ဘယ္လုိ စိတ္နဲ႔ ႏႈတ္ဆက္ ႏႈတ္ဆက္ ၊ ဘယ္လုိ သိမႈကုိ အေျခခံ ႏႈတ္ဆက္ ႏႈတ္ဆက္၊ သူ႕အတြက္ အဆုိးေဝဒနာ တခုခုကုိပဲ ရမွာ.။အေကာင္းဆုံးကေတာ့ သူ႕အတြက္ဂီတသံေလး တခုခု တီးမႈတ္ေပးနုိင္ရင္ေကာင္းမယ္။သံစဥ္ေကာင္းေကာင္းေလး ျဖစ္ဖုိ႔ လုိတယ္။သာယာတဲ႔ အသံတုိင္းမွာ သံစဥ္ေကာင္းရတယ္။ ဘာသာ စကားပါစရာ မလုိဘူး.။။။
ဆရာတင္ကေလးသည္ စကားတမ်ဳိးတည္းကုိ သုံးၾကိမ္သာသာ ေျပာျပီးေနာက္ အေတာ္ပင္ပန္းသြားပုံ ရသည္။ ဂီတဆရာ ကုိေက်ာ္စြာေျပာေသာ စကားႏွင့္ ဆရာကေလး ခင္ေမာင္တင္ ေျပာေသာ စကား အၾကားတြက္ ဆက္စပ္မႈ တခုခု ရွိမည္ ထင္ရေသာ္လည္း မည္သူကမွ် အာမခံ၍ ရွိ-မရွိ မေျပာရဲၾကသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အၾကားတြင္ ျငိမ္သက္ေနမႈ တခုေပၚေပါက္လာခဲ႔ပါသည္။ ကာလတရားတခုကုိ ရနုိင္သမွ် ဆြဲဆန္႔ကာ ျငိမ္သက္ျခင္း၏ သာယာသံကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဝင္စားေန မိသည္မွာ အေတာ္ၾကာျမင့္ သြားခဲ႔သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ထုိၾကာျမင့္ခဲ႔ေသာ ကာလတရားအတြင္း၌ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ သိမႈ နယ္ပယ္ အသီးသီး အတြင္း အရင္းခံမရွိေသာ ျပႆနာ အမ်ားအျပား လိပ္ခဲတည္းလည္း ျဖစ္လာခဲ႔မႈေၾကာင့္ သိမႈ၏ မေရရာ မႈမ်ားမွာ ေဒြးေရာယွက္တင္ ျဖစ္လာခဲ႔ပါျပီ။ စင္စစ္ ေျဖရႈွင္းၾကရမည့္ ကိစၥမွာ ဘယ္လုိ ႏႈတ္ဆက္ၾကရမယ္ဟူေသာ ျပႆနာမွ ဘာနဲ႔ ႏႈတ္ဆက္ၾကရမလဲ ဟူေသာ အေနအထားဘက္သုိ႔ ေျပာင္းလဲ သြားၾကျခင္းျဖစ္သည္။တခ်ိန္းတည္းမွာပင္ ႏႈတ္ဆက္ျဖင္း၏ တန္ဖုိးအေၾကာင္း စဥ္းစားရန္ လုိအပ္လာခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ထုိ႔အတူ ထုိတန္ဖုိးကုိ ဘယ္သူ ဘယ္ေနရာမွာ အဆုံးအျဖတ္ေပးမည္ ဆုိေသာ ျပႆနာ ကုိ စဥ္းစားၾကည့္ရန္ လုိအပ္လာသည္။ ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားၾကည့္ေနစဥ္မွာပင္ အျခားသူမ်ားလည္း စဥ္းစားေနၾကပုံရပါသည္။
စဥ္းစားေနၾကသူ အားလုံးအနက္ တင္ကူး၍ စဥ္းစားေနပုံရေသာ ပါေမာကၡ ဦးသိန္းလြင္မွာမူ မုိးကုပ္စက္ဝုိင္း ထိေအာင္မၾကာခဏ လွမ္း၍ ၾကည့္ရင္း ပဲၾကီးေလွာ္ကုိ အခြံႏႊာ စားေနသည္မွာ အေတာ္ပင္ ၾကာေနခဲ႔ျပီျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သူ႕ေဘးနားတြင္ ျပန္႕က်ဲေနေသာ ပဲေလွာ္ အခြံမ်ားက သက္ေသခံလ်က္ရွိပါသည္။ သူသည္ ဂီတဆရာ ကုိေက်ာ္စြာကဲ႔သုိ႔ လည္းေကာင္း စာၾကည့္တုိက္မွဴးူ ဆရာတင္ကေလးကဲ႔သုိ႔ လည္းေကာင္း အရာရာကုိ မိမိႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ သိမႈ ပရဝုဏ္အတြင္းမွသာ ၾကည့္သူ မဟုတ္သည္သာမက အရာရာကုိ ေန႔စဥ္ဘဝႏွင့္ ထင္ဟပ္ၾကည့္သူ တဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။အမွန္တရားႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ ဆီေလ်ာ္အပ္စပ္မႈ ရွိသည့္ သီဝရီကုိ ရွင္းလင္းရာတြင္ပင္ သူသည္ က်ဳပ္က ရွည္တယ္.၊ က်ဳပ္မိန္းမက ပုတယ္၊ ဒါကုိ အဆုိေတြ သီဝရီ ေတြနဲ႔ ရွင္းေနရင္ အျမီးအေမာက္ တည့္မွာ မဟုတ္ဘူး၊က်ဳပ္တုိ႔ ေမြးထားတဲ႔ ကေလးေျခာက္ေယာက္ကုိသာ တန္းစီ ျပလုိက္၊ ဘယ္သူကမွ အမွန္တရားႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ ဆီေလ်ာ္အပ္စပ္မႈ ရွိသည့္ သီဝရီကုိ မွားတယ္လို႔ ေျပာမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး ဟု ရွင္းျပေလ့ရွိသူ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အေတြးအေခၚ စနစ္မွန္သမွ်ကုိ ေလ့လာရာတြင္ ပဲၾကီးေလွာ္ စားသကဲ႔သုိ႔ ေလ့လာရမည္ ဟူေသာ အယူအဆကုိ ထူေထာင္ထားသူျဖစ္သည္။ သူ၏ အလုိအရေသာ္ ပဲၾကီးေလွာ္ကုိ ေလွာ္သူက အခြံပါ ထည့္ေလွာ္သည္ မွန္ေသာ္လည္း စားသည့္အခါ အခြံခၽြတ္စားရန္မွ စားသူ၏ တာဝန္ ျဖစ္ေသာ ဟူ၏။ ဒႆနအရာမွာ ငါဆရာ ဟုဆုိရေလာက္ေသာ ပါေမာက္ကၡ ဦးသိန္းလြင္ကမူ ဤသုိ႔ ဆုိသည္။
သူ႕ကုိ သြားႏႈတ္ဆက္ရေအာင္ သူက က်ဳပ္တုိ႔ကုိ မသိေတာ့ဘူး။ ဘာကုိမွလညး္ မသိေတာ့ဘူး။ ကုိမာျဖစ္ေနတာ ၾကာလွျပီ။က်ဳပ္တုိ႔ ႏႈတ္ဆက္ရမွာက သူ႕အမ်ဳးိေတြကုိ ၊ ဒါမွ သူတုိ႕က ေက်းဇူးတင္မွာ ၊ သူေသသြားျပီးတဲ႔ေနာက္မွာ ေက်းဇူးတင္စရာ စာရင္းလုပ္ရင္ က်ဴပ္တုိ႔ပါမွာ ဒီေတာ့တကယ့္ဘဝနဲ႔ ထင္ဟပ္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ေသေတာ့မယ့္လူကုိ သြားႏႈတ္ဆက္ေနတာ ဘာအဓိပၸါယ္မွ မရွိဘူး။ ႏႈတ္မဆက္လုိ႔ အျပစ္ေျပာခံရမွာလည္း ေၾကာက္စရာ မလုိဘူး။ ေရွးက တရုတ္ပညာရွိၾကီး မင္စီးယပ္(စ)က ေျပာဖူးတယ္။အေဝးဆုံးကုိ လွမ္းၾကည့္တဲ႔ လူဟာ ခလုတ္တုိက္လဲမွာ မေၾကာက္ဘူးတဲ႔…။

စကားဆုံးသြားေသာအခါ ပါေမာက္ကၡ ဦးသိန္းလြင္သည္ မုိးကုပ္စက္ဝုိင္းထိ လွမ္းၾကည့္လိုက္သည္ကုိ သတိထားမိသျဖင့္ သူ႕ကုိ ကၽြန္ေတာ္ အလြန္ရုိေသသြားမိပါသည္။ ဂိတဆရာ ကုိေက်ာ္စြာႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္မွဴး ဆရာတင္ကေလးတုိ႔သည္ ပါေမာကၡဦးသိန္းလြင္၏ စကားမ်ားကုိ သူတုိ႕သိမႈအတြင္းမွ ေပတံအသီးသီးႏွင့္ တုိင္းထြာၾကရန္ ေပတံမ်ားျပင္ဆင္ေနပုံ ရပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ႏႈတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္သူ ၊ ႏႈတ္ဆက္သူႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ခံရသူ၊ဝမ္းနည္းတဲ႔ အသိနဲ႔ ေက်နပ္ဝမ္းသာစိတ္၊ အဆုိးေဝဒနာႏွင့္ အေကာင္းေဝဒနာ။ သာယာေသာ သံစဥ္ႏွင့္ သာယာစရာမပါေသာ ဘာသာစကား။ ဆီေလ်ာ္အပ္စပ္မႈရွိသည့္ သီဝရီႏွင့္ ပဲၾကီးေလွာ္ အခြံခၽြတ္၍ စားသကဲ႔သုိ႕ ေလ့လာသင့္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား စသည္..စသည္မ်ား အေၾကာင္းကုိ တကယ္ပင္ စဥ္းစားေနၾကသည္လား..။သုိ႔မဟုတ္ လူသည္ ေမ်ာက္မ်ားထက္ ပုိ၍ စနစ္တက် စဥ္းစားတတ္သည္ဟု ဆုိျခင္းကုိ လက္ခံကာ လူသုံးကုန္မ်ားအနက္ စဥ္းစားျခင္းသည္ အကုန္အက် အသက္သာဆုံးလည္း ျဖစ္သျဖင့္ စဥ္းစားေနၾကသည္လား မေျပာတတ္ပါ။ထုိစဥ္မွာပင္ ဂီတဆရာ ကုိေက်ာ္စြာ ပဲၾကီးေလွာ္ အထုပ္ထဲမွ ပဲၾကီးေလွာ္ အခ်ဳိ႕ကုိ လွမ္းယူလုိက္ရင္း ကၽြန္ေတာ့္အား ခင္ဗ်ား သေဘာကေကာ ဟူ၍ မျပည့္မစုံ ဝါက် တခုကုိ ေရရြတ္ပါသည္။ အသံေန အသံထားကုိ လုိက္၍ သူရြတ္လုိက္သည္မွာ ေမးခြန္းတခုဟု ကၽြန္ေတာ္ နားလည္လုိက္မိသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ျဖစ္-ရွိေနသျဖင့္ အသက္ရွဴဳတတ္ေသာ လူတုိ႔ အနက္ အနိမ့္ဆုံး အေနအထားတြင္ ရွိေသာ လူျပိန္းဟု ေခၚေသာ လူတမ်ဳိးသာ ျဖစ္ပါသည္။ လူျပိန္းတုိ႔၏ စံမ်ားအတြင္းမွသာ အရာရာကုိ ၾကည့္ရွဴ၍ လက္ခံျခင္း ျငင္းဆုိျခင္းမ်ား ျပဳသူ ျဖစ္ရာ ထုိကဲ႔သုိ႔ေသာ ပညာရပ္ အေျခခံ အေတြမ်ား အေတြးအေခၚမ်ား ကၽြန္ေတာ့္တြင္ မရွိပါ။ လူျပိန္းမ်ားထက္ သာတခ်က္ မသာတခ်က္ ေနေလ့ရွိျပီး လူညံ့မ်ားတြင္ ရွိတတ္သည့္ အေနာက္နုိင္ငံ ပညာရွိမ်ားက လူညံ့တုိ႔၏ အေတြးစနစ္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ကြန္မြန္းဆင့္ ဆုိသည္မ်ုဳိးပင္ ကၽြန္ေတာ့္တြင္ မရွိပါ။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ထီးထမ္း၍ လမ္းေလွ်ာက္ေနေသာ လူတမ်ဳိးသာ ျဖစ္ျပီး ထီးထမ္း၍ လမ္းေလွ်ာက္ေသာ လူတေယာက္တြင္ ငါ့အတြက္ ေတြးၾကည့္တာလား..သူ႕အတြက္ ေတြးၾကည့္တာလား စသည့္ အေတြးမ်ားပင္ မရွိပါ။ ေတြးၾကည့္သည္ဟု ဆုိတုိင္း ေပါေပါေလာေလာႏွင့္ အလကား ရေသာ ပစၥည္းတခုကုိ သုံးခ်င္သလုိ သုံးၾကည့္ျခင္းသာ ျဖစ္သျဖင့္ စနစ္တက် ေတြးေခၚသည္ သုိ႕မဟုတ္ စနစ္တခုအထဲက ေတြးေခၚသည္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ စနစ္တခုအတြင္းမွ စနစ္တက်ေတြးေခၚသည္ ဟူ၍ပင္ မေျပာနုိင္ပါ. သုိ႕ျဖစ္၍ ရံဖန္ ရံခါ ကၽြန္ေတာ့္ မိတ္ေဆြမ်ားက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ခင္ဗ်ား ဘယ္လုိေတြးသလဲဟု ေမးတတ္ၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ကၽြန္ေတာ္ နားလည္း လက္ခံထားသလုိ ရုိးရုိးပင္ ေျဖလုိက္မိတတ္သည္.။ ကၽြန္ေတာ္ နားလည္ လက္ခံထဖားသလုိ ေတြးၾကည့္တာပဲ။ဘယ္လုိေတြးမွန္းေတာ့ မသိဘူး ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ထုိကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အေျဖကုိ သိခ်င္သျဖင့္ ခင္ဗ်ားသေဘာကေကာ ဟူေသာ အေမးကုိ ကၽြန္ေတာ္ ယခုကဲ႔သုိ႕ ေျဖလုိက္မိပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ႔လုိ အေျဖေတြ မေပးတတ္ဘူး.။ျဖစ္ေနတာနဲ႔ လုပ္သင့္တာကုိလည္း ရွင္းမျပနုိင္ဘူး.။ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ဆီမွာ နိင္ငံျခားက ျပန္လာတဲ႔ သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ ေပးထားတဲ႔ ဝီစကီ တလုံးရွိတယ္။ ပုလင္း အစိမ္း အဝါပတ္နဲ႔၊ အေရာင္ပါတဲ႔ ပုလင္းထဲက ဝီစကီဟာ အေရာင္မပါတဲ႔ ပုလင္းထဲက ဝီစကီထက္ အျမဲေကာင္းတယ္ လုိ႔ ေျပာသံၾကားဖူးတာပဲ.။အခု ေနမဝင္ေသးဘူး။လမ္းဆုံက တရုတ္ေပ်ာ္ပြဲစားရုံသြားျပီး ဝီစကီကုိ ဝက္အူေခ်ာင္းေၾကာ္ေလး ေဆးဘဲဥကေလးနဲ႔ ျမည္းရရင္ ေကာင္းမယ္ ထင္တယ္။ ဝီစကီေလးေသာက္ရင္း ခင္ဗ်ားတုိ႔ ေျပာတဲ႔ကိစၥကုိ ဆက္ေဆြးေႏြးခ်င္ ေဆြးေႏြးၾကတာေပါ့…။
ကၽြန္ေတာ့္ မိတ္ေဆြမ်ားသည္ ေကာင္းကင္ကုိ လည္းေကာင္း ေျမၾကီးကုိ လည္းေကာင္း ထုိ႔ျပင္ ပါေမာကၡ ဦးသိန္းလြင္ လွမ္း၍ၾကည့္လုိက္ေသာ မုိးကုပ္စက္ဝုိင္းဆီသုိ႔ လည္းေကာင္း လွမ္း၍ ၾကည့္လုိက္ၾကရင္း အလြန္ ေလးနက္ေသာ ကိစၥတရပ္ကုိ အဆုံးအျဖတ္ေပးရမည့္ မ်က္ႏွာေပးမ်ဳိး ေျပာင္းသြားၾကေတာ့သည္.။ သူတုိ႔၏ အေတြးထဲတြင္ သူတုိ႔၏ စံအသီးသီးျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားခဲ႔ေသာ ေပတံေပါင္းမ်ားစြာကုိ ထုတ္ခ်ည္ သြင္းခ်ည္ျဖင့္ ျပဳေနၾကေပမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ အပ်င္းေျပေတြၾကည့္လုိက္ပါသည္။ ထုိစဥ္မွာပင္ စာအုပ္မ်ား အၾကားတြင္ အခ်ိန္အၾကာဆုံးေနသျဖင့္ ပညာ အရွိဆုံးဟု ေခၚရမည့္ စာၾကည့္တုိက္မွဴးဆရာတင္ကေလးက ဤသုိ႔ ေျပာပါသည္.။
အင္း.၊ ဒီေန႔က ရိတၱာတိထီၾကသဗ်.။ ဘာမွ လုပ္လုိ႔ကုိင္လုိ႔ မေကာင္းဘူး.။ဒီလုိျဖင့္ ဝိစကီ သြားေသာက္တာ ခပ္ေကာင္းေကာင္းရယ္။။
ဆရာတင္ကေလးသည္ ပညာရွိ ပီသစြာ ယတိျပတ္ အေျဖ တစုံတရာ မေပးဘဲ ေရကူးညာတင္ျဖင့္ စတင္လုိက္ပါသည္။ထုိအခါ ပါေမာကၡ ဦးသိန္းလြင္က မိးကုပ္စက္ဝုိင္းဆီသို႕ တခ်က္ လွမ္းၾကည့္လုိက္ရင္း. ဤသုိ႔ ေျပာျပန္သည္။
ပဲၾကီးေလွာ္ တအိတ္လည္း ကုန္ေတာ့မယ္.။ပဲၾကီးေလွာ္ ကုန္သြားရင္ သိပ္ျပီး စနစ္တက် ေတြးလုိ႔ မေကာင္းေတာ့ဘူး.။ခင္ဗ်ား ေျပာသလုိ ဝီစကီေလးနဲ႔ ဝက္အူေခ်ာင္းေၾကာ္ေလးစားရင္း ေရာက္တတ္ရာရာ ေျပာၾကရရင္ အေကာင္းသားဗ်။။။
ဂီတဆရာ ကုိေက်ာ္စြာကမူ သူ၏မ်က္မွန္ကုိ လက္ကုိင္ပုဝါျဖင့္သုတ္သင္ သန္႔စင္လုိက္ရင္း ရဲတင္းေသာ စကားကုိ ဆုိပါသည္။
က်ဳပ္မွာ အျမည္းဖိုး ပုိက္ဆံ ရွိတယ္.။ လာ၊ သြားၾကစုိ႕ရဲ့။။။

ဤသုိ႔ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ လမ္းဆုံရွိ တရုတ္ ေပ်ာ္ပြဲစားရုံသို႔ ခ်ီတက္ခဲ႔ၾကပါေတာ့သည္။။
ထုိေန႔ ထုိအခါက မြန္းတိမ္း၍ ေနေစာင္းျပီးေနာက္ တခုေသာ ညေနခင္းတြင္ လူအခ်ုဳိ႕တုိ႕မွာ လမ္းဆုံရွိ တရုတ္ ေပ်ာ္ပြဲစားရုံ၌ အဝါေရာင္ တံဆိပ္ကပ္ထားေသာ ပုလင္း အစိမ္းထဲမွ ဝီစကီကုိ ဝက္အူေခ်ာင္းေၾကာ္ ေဆးဘဲဥတုိ႔ျဖင့္ ေသာက္စားၾကရင္း ေရာက္တတ္ရာရာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ပညာသားပါေသာ ဘဝ၏ အေရးအခင္းမ်ားကုိ ေျပာဆုိေနၾကစဥ္ လြန္ခဲ႔ေသာ ေျခာက္လခန္႔ကပင္ ကုိမာျဖစ္သျဖင့္ စက္မ်ားျဖင့္သာ အသက္ဆက္ေနရေသာ သူတုိ႔၏ မိတ္ေဆြမွာ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတုိ႔၏ ဆႏၵအရ စက္မ်ား ျဖဳတ္ပစ္လုိက္ရသျဖင့္ တရားဝင္ ေသဆုံးသြားရပါေေတာ့သည္။ တင္ကူးစီမံထားၾကသည့္အတုိင္း ေနာက္တေန႔ထုတ္ သတင္းစာတြင္ပါလာသည့္ သူတုိ႔မိတ္ေဆြ၏ နာေရးသတင္းကုိ ကြယ္လြန္သူ၏ မိတ္ေဆြမ်ား ဖတ္ရွဳၾကရင္း လူဆိုတာ ေသမ်ဳိးပဲ ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကေလလွ်င္ ေခၚသံ လုိက္သံ ညီေသာ ဒုိးဖုိ ဒုိးမ အသံကဲ႔သုိ႕ ဘာသာ စကား မပါေသာ္လည္း တြဲလုံးေကာင္းေသာ ကမၻာေလာကၾကီး၏ ဒုိးသံပါေပ ဟူ၍သာ ဆုိရန္ ရွိေတာ့သည္.။။။။


ျမင့္သန္း
သည္းထိတ္ရင္ဖုိ မဂၢဇင္း(2004)

ဆင္ျခင္ျခင္း၏ အပသုိ႔ သြားေရာက္ေနထုိင္ေသာ လူတုိ႕၏အေၾကာင္းမ်ား ဝတၳဳတုိစု

Featured Post

ကဗ်ာအျဖစ္ ေရးထားတဲ႔ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးကဗ်ာ

လန္းပန္ဘက္ဆီကျပန္ေတာ့ ဖတ္စရာေတြ ေတြးစရာေတြ ပါလာတယ္။ အမွန္မွာေတာ့ အဲဒီမွာ ေတြ႔ခဲ႔တဲ႔ ဆရာၾကီးရဲ႕ေက်းဇူးပဲ။ သူနဲ႔က အဲဒီက်မွ ေတြ႔ရသိရတာ။...