Posts

Showing posts from August, 2010

အႏုပညာ၊ ရသပညာ၊ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ တန္ဖိုး

အႏုပညာသည္ ေယဘုယ် သေဘာကို ေဆာင္၍ သံုးႏႈန္း ထားေသာ အသံုးအႏႈန္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုမွ်မကေသး။

အႏုပညာသည္ ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔ေသာ မ်ဳိးတူစုႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထိုမ်ဳိးတူစုႀကီး ေအာက္တြင္ အနက္ အမ်ားအျပား ေဖာ္ထုတ္ျပ၍ လည္းေကာင္း၊ ရည္ညႊန္းပံုေဖာ္ ျပသ၍ လည္းေကာင္း အႏုပညာ ဆိုသည္ကို ျပဆိုႏိုင္ၾကသည္။ ဥပမာ အႏုပညာ ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္း၏ ေအာက္တြင္ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု၊ အက၊ သဘင္... စသည္မ်ားကို ရည္ညႊန္း၍ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာတို႔၏ အႏုပညာ၊ တ႐ုတ္တို႔၏ အႏုပညာ... စသည္ကို ရည္ညႊန္း၍ လည္းေကာင္း သံုးစြဲေလ့ ရွိၾကသည္။ က်ယ္ျပန္႔ ႀကီးမားေသာ မ်ဳိးတူစုႀကီး ျဖစ္ေသာ“အႏုပညာ” ၏ေအာက္၌ ပိုမို က်ဥ္းေျမာင္းေသာ (သီးျခား သေဘာကို ေဆာင္ေသာ) အေနအထား တစ္ရပ္အျဖစ္ ပန္းခ်ီ အႏုပညာ၊ ပန္းပု အႏုပညာ၊ ... စသည္ျဖင့္ ၀ိေသသျပဳကာ ရည္ညႊန္း ေခၚဆို ႏိုင္ၾကေသးသည္။

သို႔ရာတြင္ မဖြယ္မရာ အနက္မ်ဳိးကား မေဖာ္သင့္။ မေဖာ္သင့္ဟု ဆိုရေသာ္လည္း မေဖာ္ရဟု မဆိုႏိုင္။ စနစ္တက် အသိပညာ အရာတြင္ ႏြမ္းပါးခဲ့ေသာ လူအႏၶတို႔တြင္ စည္းမရွိ။ မိမိ၏ အက်ဳိးစီးပြား တစ္ခုကိုသာ ၾကည့္ကာ ထင္ရာေတြးေျပာ၊ ေသာေသာညံ ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္တတ္ေလ့ ရွိသည္။ ထိုသေႏၶ ရွိသူမ်ဳိးကို တားထား၍ မရႏိုင္။ ထိုသူတို႔၏ တစ္ခုတည္းေသာ …