Posts

Showing posts from October, 2012

ငါ၏ ရိွေနျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ငါမ်ားကို အသိအမွတ္ ျပဳျခင္း

ျမန္မာ့ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ အတြင္း ေပါ့တန္ေသာ အနက္ကို ယူကာ တန္ဖိုးကို လြယ္ကူစြာ ေလ်ာ့ပါးပစ္ၿပီး ထင္သလို သံုးစြဲေလ့ ရွိေသာ စကားလံုး/ စာလံုးမွာ “ငါ” ျဖစ္သည္။
ထုိမွ်သာ မဟုတ္ေသး၊ လူသာမန္ တုိ႔၏ ေန႔စဥ္ ဘ၀ႏွင့္ ဘာသာေရး အေျခခံ သိမႈတို႔ကို ေရာေထြး ႐ႈျမင္ၾကက “ငါ” ကို အနက္ယူ လြဲမွားမႈ မ်ားစြာကို အေျခခံ ရင္းျဖင့္၊ တြယ္ခ်င္တုိင္း၊ တြယ္တတ္ ၾကျပန္သည္။ “ငါ” ကို အတၱႏွင့္ အသံုး တည့္ေအာင္ ျပဳ၍၊ တစ္သားတည္း သေဘာထားသည့္ အခါ ထားလိုက္ၾက ျပန္သည္။ ျပႆနာ တစ္ခုမွာ၊ ေန႔စဥ္ ဘ၀ကို ဘာသာေရး တစ္ခုတည္းတြင္ အေျခ တည္ထားေသာ “ျဖစ္ေနျခင္း”၊ သုိ႔မဟုတ္၊ “ဘ၀” ႏွင့္ ေရာေထြးလုိက္ၾက ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ အဆုိးျမင္ ႐ႈေထာင့္မွာ အေျခခံ ႐ႈျမင္ၿပီး၊ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ေစာ္ကားလုိလွ်င္၊ ဆုိင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဆုိင္သည္ ျဖစ္ေစ “ငါ” ႏွင့္ “ငါ” သာႏႈိင္းစရာ... စသည့္၊ ဆံုးမစာပုိဒ္ ကေလးကို ဆြဲထုတ္လာကာ၊ တြယ္ၾက ျပန္ေတာ့သည္။ စင္စစ္၊ ထုိထိုေသာ အျပဳ အမူမွာ၊ စနစ္တက် ဆင္ျခင္ျခင္း၏ အျပင္ ဘက္ဆီမွ၊ ၀ါးလံုး ရွည္ႀကီးႏွင့္ ရမ္းမႈ တစ္ရပ္သာ ျဖစ္ပါသည္။

လူတို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ အတြင္း၌၊ “ငါ” ၏ ရွိေနျခင္းမွာ၊ လိုအပ္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္၊ တင္ကူ…

ပါေမာကၡေမးလား၏ စာေပ ဆိုင္ရာအျမင္

အမွာ။ ။ ဤအေရးအသားမွာ နာမည္ေက်ာ္ အေမရိကန္ လူမ်ဳိးပညာရွင္ ပါေမာကၡ ေဂ်အိပ္ခ်္ေမးလား (Joseph Hills Miller, Jr.) ၏ အေရးအသား တစ္ခု ျဖစ္သည္။ သူ၏ On Literature စာအုပ္အခန္းတစ္မွ What is Literature အပိုင္းကို ျပန္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပန္ဆိုလိုက္ရေသာ ရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ မၾကာမီက ေရႊအျမဳေတ မဂၢဇင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ပါေမာကၡ အီဂဲလ္တန္၏ အျမင္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲေလ့ လာႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေမးလားမွာ အေမရိကန္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အေဆာက္ အအံုမ်ားတြင္ စာေပ ပညာရွင္၊ စာေပ ေ၀ဖန္ေရး ပညာရွင္ စသည္ျဖင့္ နာမည္ တစ္လံုးႏွင့္ ေန သူျဖစ္သည္သာမက တကယ္လည္း ကၽြမ္းက်င္သူ လူေတာ္ တစ္ဦး ျဖစ္သည္မွာ အထူးအေထြ ေဖာ္ျပေနရန္ မလိုပါ။ သူ ေရးေသာ အဂၤလိပ္စာမွာ အေမရိကန္တို႔ ေရးေသာ အဂၤလိပ္စာ ျဖစ္ပါသည္။

သူ၏အျမင္မွာ “စာေပ”ဟု ေယဘုယ်သေဘာ (အေနအထား)ေဆာင္ကာ ႐ႈျမင္ေရးသားသည္မွန္ေသာ္လည္း အီဂဲလ္တန္ ေရးသည္ကဲ့သို႔ပင္ အေနာက္တိုင္း စာေပတြင္ အေျခ ခံ႐ႈျမင္ထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သူ၏ အေရးအသားတြင္ ထို အခ်က္ကို သူကိုယ္တိုင္က မၾကာခဏ ေဖာ္ျပသတိေပးထား ပါသည္။ အီဂဲလ္တန္မွာ အေနာက္တိုင္း တစ္ခုလံုးထက္ အဂၤလိပ္(ၿဗိတိသွ်)တြင္ ပိုမို၍ အာ႐ံုစိုက္ထား…

ပါေမာကၡ တယ္ရီအီဂဲလတန္၏ စာေပဆုိင္ရာ အျမင္

(အမွာ။ ဤအေရးအသားမွာ နာမည္ေက်ာ္ အဂၤလိပ္ လူမ်ဳိး ပညာရွင္ တယ္ရီအီဂဲ(လ)တန္၏ အေရးအသား တစ္ခုျဖစ္သည္။ သူ၏ စာအုပ္မွ နိဒါန္းအျဖစ္ ေရးသားခဲ့ေသာ What is Literature ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိ ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ စာေပတြင္ အေျခတည္ကာ ေရးသား ထားေသာ အေရးအသား ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ စာေပ၊ စာေပလက္ရာစသည့္ အျမင္ မ်ားမွာ ျမန္မာစာေပ ေလာကမွ အေနအထားမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲကာ ေလ့လာၾကည့္ႏုိင္သည္။ တစ္သားတည္း၊ တစ္သေဘာတည္း လက္ခံရန္ မဟုတ္ပါ။ အီဂဲ(လ)တန္၏ မူရင္းအေရး အသားမွာ စာေပကို ပညာရပ္ တစ္ခုအျဖစ္ ေလ့လာၾက သူမ်ား၊ ေလ့လာပြားမ်ား လုိသူမ်ား အတြက္ ျဖစ္သျဖင့္ တင္ကူး သိရိွထားရန္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ အေၾကာင္းမ်ား လုိအပ္ပါသည္။

ေမြးကတည္းက အဂၤလိပ္ဘာသာ စကား တတ္ေျမာက္ေနသူ ျဖစ္ၿပီး၊ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေဆာက္အအံု ၀န္းက်င္တုိ႔တြင္ ႀကီးျပင္း လာခဲ့သူျဖစ္သျဖင့္ အီဂဲ(လ)တန္၏ အေရးအသားမွာ အေမရိကန္မ်ား ေရးေသာ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ မတူ။ လုိသလို ဖတ္၍ မျဖစ္။ ျမန္မာပို႔စ္ ေမာ္ဒန္ဂု႐ုႀကီး တစ္ဦး ေျပာေသာ စာမ်က္ႏွာ တစ္ က၊ မ စဘဲ စဖတ္ခ်င္သည္က စဖတ္ႏိုင္သည္ဟူေသာ အယူအဆျဖင့္ ဖတ္၍ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ဳိးလည္း မဟုတ္။ အထိုက္အေလ်ာက္ နားရွင္းေစရန္ ရွင္းလင္းခ်က္ အခ်ဳိ႕…