March 21, 2014

ဘာသာစကားရဲ႕ ကိစၥ (ျမင့္သန္း)


အမွာ
          ဧၿပီလထုတ္ စတုိင္သစ္မဂၢဇင္းပါ ဆူဒုိနင္၏ “ဘာသာစကားသည္ ယာဥ္၊ သင္ယူျခင္းမူ အရြယ္မဟူ” ဟူေသာ အေရးအသားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ မည္သည့္ပညာရပ္ဆုိင္ရာအေဆာက္အအုံမွ လက္မွတ္၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရထားဖူးသူ မဟုတ္သျဖင့္၊ လမ္းေပၚက လူတစ္ေယာက္၊ (လူၿပိန္းတစ္ဦး) အေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးပါရေစ။
          ေရွးဦးစြာ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ဆူဒုိနင္၏ အေရးအသားကုိ လက္ခံ၍ ျငင္းဆုိရျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ အဓိကေဆြးေႏြးလုိသည္မွာ “သူမ” ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းမွာ အေတာ္ေထာင့္သည္ဟူေသာ ယတိျပတ္အဆုိကုိျဖစ္ပါသည္။ ထုိေထာင့္ျခင္းကုိ ေျခတည္၍ ႏြယ္ငင္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ဆူဒုိနင္၏အျမင္အခ်ဳိ႕ကိုလည္း ေဆြးေႏြးပါရေစ။ ေရွးဦးစြာ “သူမ” ဟူေသာအသုံးအႏႈန္းအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပါရေစ။

          ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ “သူမ”ဟူေသာ စာလုံး၊ စကားလုံးမွာ လုိအပ္စြာ ေပၚေပါက္လာရေသာ အသုံးအႏႈန္းတစ္ရပ္ဟု ျမင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ “အေရးအသား” အတြင္းလုိအပ္မႈတစ္ခုကုိ ျဖည့္စြက္လုိက္ရျခင္းဟု ျမင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ ကုိယ္ေတြ႔အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကုိ နမူနာျပပါရေစ။ တစ္ခါက အဂၤလိပ္စာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ အေၾကာင္းတစ္ခုကုိ ကၽြန္ေတာ္က ျမန္မာဘာသာသုိ႔ ျပန္ေပးရန္ တာဝန္က်လာပါသည္။အေၾကာင္းအရာမွာ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ကိစၥတစ္ခုမွ အေသးစိတ္မ်ား ျဖစ္သည္. သုိ႔ရာတြင္ ထုိအခါက ထုိအေၾကာင္းအရာသည္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အေရးမႀကီး။ဘာသာစကားအသုံးအႏႈန္းဖလွယ္ျခင္းကသာ ျပႆနာျဖစ္ေနသည္။ ထုိစာေၾကာင္းအခ်ဳိ႕ကုိ အၾကမ္းဖ်င္း ကၽြန္ေတာ္ျပပါရေစ။
          They were there. She and her sister stood next to each other, he is, about, six feet away from her. She moved slowly toward where he was standing.

          ဤတြင္ျပႆနာမွာ “သူမ”ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းကုိ မသုံးရဟု ကြပ္ညွပ္ထားေသာ ကာလျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယစာေၾကာင္းမွ စ၍ “သူမ”ဟူေသာ စကားလုံးမသုံးဘဲ ကၽြန္ေတာ္ ဘာသာျပန္ျပပါရေစ။
          သူႏွင့္ သူမတုိ႔ႏွစ္ဦးသား ေဘးခ်င္းကပ္၍ ရပ္ေနၾကသည္။ သူက ေျခာက္ေပခန္႔အကြာတြင္ ရပ္ေနသည္။ သူက သူ႕ေနရာတြင္ ရပ္ေနစဥ္ သူက သူရွိရာဘက္သုိ႔ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းတုိးသြားခဲ႔သည္။

ဤဘာသာျပန္တြင္ တိက်စြာေဖာ္ျပရမည့္အေၾကာင္းတစ္ခုတြင္ ဘာမွ် တိတိက်က်မပါေၾကာင္း ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ မည္သူ၏ေရြ႕လ်ားမႈမွာ မည္သည့္ဘက္သုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း မသိသာ။ ထုိ႔ျပင္ ထုိအေနအထားအတြင္း ေရာက္ရွိေနေသာ “အစ္မ” ျဖစ္သူမွာ မည္သူ၏အစ္မျဖစ္ေၾကာင္း မသိႏုိင္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ထုိစဥ္က ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတုိ႔ႏွစ္ဦးသာ “သူမ”မသုံးပဲ အဓိပၸါယ္ရွိရွိ ဘာသာျပန္ႏုိင္ရန္ အားထုတ္ၾကေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္။ ထုိအခါ မိတ္ေဆြတစ္ဦးကုိ အကူအညီေတာင္းရပါသည္။ သူသည္ သမုိင္းဘာသာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ႔ရထားေသာ္လည္း ဘာသာစကားအသုံးအႏႈန္းမ်ားတြင္ အလြန္ေတာ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အႏၱရာယ္ေရွာင္ႏုိင္ေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ဳိးကုိ သူ ၾကံစည္တတ္ပါသည္။
          အဆုံးတြင္ သူအၾကံေပးသည့္အတုိင္း ေရးလုိက္ရပါသည္။ ၄င္းမွာ-
          သူ(မ)ႏွင့္ သူ(မ)အစ္မတုိ႔ႏွစ္ဦးသား ေဘးခ်င္းကပ္၍ ရပ္ေနၾကသည္။ သူက ေျခာက္ေပခန္႔အကြာတြင္ ရပ္ေနသည္။ သူက သူ႔အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာတြင္ ရပ္ေနစဥိ သူ(မ)က သူရွိရာဘက္သုိ႔ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း တုိးသြားခဲ႔သည္။

        ဤကိစၥမွာ ေျပလည္သေလာက္ ရွိသြားေသာ္လည္းး မၿပီးႏုိင္ေသးပါ။ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမွာ ရွားရွားပါးပါး ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ျဖင့္ မဟာဝိဇၨာရထားသူျဖစ္ရာ ဘာသာစကားအသုံးအႏႈန္း၏ သမမွ်တမႈ(Balancing of usage) အေၾကာင္း ေျပာလာပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ သူမ ဟူေသာအသုံးအႏႈန္းကုိ အသုံးရသျဖင့္ သူ၏ေနာက္တြင္ ကြင္းစကြင္းပိတ္ျဖင့္ “မ”ကုိ ထည့္သည္ရွိေသာ္ အထီးျဖစ္ေသာ “သူ”တြင္လည္း “အထီး”ျဖစ္ေၾကာင္း ကြင္းစကြင္းပိတ္ျဖင့္ ထည့္မွသာ (ထပ္၍ေရးပါရေစ၊ ထည့္မွသာ) သင့္ေလွ်ာ္မည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိ႔ထက္ပုိ၍ေသာ္ “မ”တစ္လုံးတည္း ထည့္မည့္အစား “အ”ကုိပါထည့္၍ အထီး-အမ ျပဳရန္ျဖစ္သည္။ အားလုံးသေဘာတူေသာ ဝိနည္းလြတ္ဘာသာျပန္မွာ ဤသို႔ျဖစ္သြားေတာ့သည္။
          သူ(အမ)ႏွင့္ သူ(အမ)အစ္မတုိ႔ႏွစ္ဦးသား ေဘးခ်င္းကပ္၍ ရပ္ေနၾကသည္။ သူ(အထီး)က ေျခာက္ေပခန္႔အကြာတြင္ ရပ္ေနသည္။ သူ(အထီး)က သူ႔အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာတြင္ ရပ္ေနစဥိ သူ(အမ)က သူ(အထီး)ရွိရာဘက္သုိ႔ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း တုိးသြားခဲ႔သည္။

        ဤသုိ႔ျဖင့္ “သူမ”မသုံးရဟူေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ေအာက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ အလြန္ရုပ္ဆုိးလွေသာ ဘာသာျပန္တစ္ခုကုိ ျပန္ဆုိခဲ႔ရပါသည္။ ထုိဘာသာျပန္မွာ စာမ်က္ႏွာ ဆယ္ရြက္ခန္႔ရွိရာ ဖတ္ရွဳသူမ်ားလည္း အေတာ္ပင္ မ်က္စိေနာက္ခဲ႔ၾကရပါလိမ့္မည္။  ထုိသုိ႔ မ်က္စိေနာက္ရျခင္းတြင္ အေျခခံကာ ေပၚေပါက္လာေသာ ရလဒ္တစ္ခုမွာ He ကုိ သူ၊ She ကုိ “သူမ” ဟု သုံးပါဟု တရားဝင္မဟုတ္ေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရခဲ႔ၾကပါသည္။ ယခုေသာ္ လြယ္လြယ္ကူကူ သုံးခြင့္ရသျဖင့္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္တစ္ရပ္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ျမင္မိသည္။

          ဆူဒုိနင္ ေရးသည့္အတုိင္း အေျပာစကား “အတြင္း”ေထာင့္ေကာင္း ေထာင့္ေနပါမည္။ ဘာသာစကားအေျခခံ အေရးအသားအားျဖင့္ ဆက္ဆံမႈအတြင္း၌မူ “သူမ”သည္ တိက်ေသာ ပုံရုပ္ကုိ ေပးႏုိင္သျဖင့္ လုိအပ္မႈဟု ကၽြန္ေတာ္ျမင္ပါသည္။ ေရွးက “သူမ”မသုံးခဲ႔ဟု ဆုိေသာ္ လက္ခံပါမည္။ ဤတြင္ မသိက်ဳိးကၽြန္ျပဳ၍ ေလွ်ာ့ေပါ႔စဥ္းစားရန္ မသင့္ေသာ အခ်က္မွာ  လူေယာက်္ား (အထီး)ကုိ သာအေျခခံထား၍ တည္ေဆာက္ထားေသာ ဘာသာစကားႏွင့္ အသုံးအႏႈန္းမ်ားအေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔သီးျခားျပဳလက္ခံသုံးစြဲေသာ  လူ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ပင္ လူ(အထီး)ကုိသာ ဗဟုိျပဳ သုိ႔မဟုတ္ ရည္ရြယ္သုံးႏႈန္းမႈမ်ား ရွိေနခဲ႔ပါသည္။ ခပ္လြယ္လြယ္ဆုိေသာ္ Androcentric ဟု ဆုိရပါမည္။ Patriarchal ဟု ေခၚလိုေသာ္ေခၚပါ။ Women are linguistically marginalized သေဘာျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။ အထီးႏွင့္ အမ မတူညီမႈ (The  difference) ကုိ လက္ခံေသာ္ ယေန႔ေခတ္အခါမ်ားတြင္ ထုိမတူညီမႈ၏ “ရွိမႈ”ကုိ လက္ခံ၍ “သူမ”ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းကုိ (သုံးစြဲသည္ ျဖစ္ေစ၊ မသုံးစြဲၾကသည္ျဖစ္ေစ) လက္ခံရပါေတာ့မည္။ သူမကုိ လက္ခံ၍ သူထီးကုိလည္း လက္ခံရမည္ဟု ဆုိေသာ္ ထုိအျမင္ သုိ႔မဟုတ္ ဆင္ျခင္ပုံမွာ သိမ္လွသည္ဟုသာ ဆုိရပါမည္။

          ဆူဒုိနင္ ေရးသကဲ႔သုိ႔ အသံအေျခခံဘာသာစကား အသုံးအစြဲအတြင္း “သူမ”ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းမွာ ေထာင့္သည္ဟူေသာ အဆုိကုိ လက္ခံရေသာ္လည္း ဘာသာစကား အသုံးအႏႈန္းတုိင္းလည္း (သုိ႔မဟုတ္) ေရးသားတင္ျပမႈကုိ အေျခခံထားေသာ ဘာသာစကားအေျခခံ ဆက္သြယ္ေရးအရ အသိပညာဖလွယ္ရာတြင္ (အျခားတစ္နည္း၊ လက္ေျပာင္းလက္လႊဲ လုပ္ရာတြင္) အသံေၾကာင္း ေထာင့္ျခင္း မေထာင့္ျခင္းသည္ ပဓာနက်ေသာ အေၾကာင္းတစ္ရပ္မဟုတ္ပါ။ လက္ေျပာင္းလက္လႊဲျပဳစဥ္ သိစရာအေၾကာင္းအေပၚနားလည္မႈ တိမ္းခၽြတ္မသြားေရးသည္သာ အဓိက ျဖစ္ပါသည္။ စာတစ္ေၾကာင္း နမူနာျပပါရေစ။
          ေယာက်္ားတစ္ဦးသည္ ေျမႀကီးေပၚတြင္ ရပ္တည္၍ ေကာင္းစြာ ေသြးအပ္သျဖင့္ ျမျမထက္ေသာ ဓားလက္နက္ကုိ ကုိင္ခ်ီၿပီးလွ်င္ ႀကီးစြာေသာ ဝါးရုံႀကီးကုိ ေျဖရွင္း ခုတ္ထြင္ သုတ္သင္သကဲ႔သုိ႔ ထုိ႔အတူ သီလတည္းဟူေသာ ေျမ၌ ေကာင္းစြာ မတ္မတ္ရပ္တည္၍ ဝိပႆနာ ပညာလက္နက္ဓားသန္လ်က္ကုိ ဝီရိယတည္းဟူေသာအားျဖင့္ ၿမဲၿမဲစြဲစြဲကုိင္စြဲ၍ အလုံးစုံေသာ ကိစၥကုိ ေဆာင္ရြက္ေသာ….
(မူရင္းစာလုံးေပါင္းမ်ားအတုိင္း)

ဤအေရးအသားမွာ ဘုရားသုံးဆူေတာင္ ဆရာေတာ္ အရွင္နႏၵမာျပန္ဆုိေသာ ဝိသုဒၶိမဂ္ ပထမတြဲ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဗုဒၶသာသနာအဖြဲ႔ (သာသနာႏွစ္ ၂၅၀၉၊ ေကာဇာႏွစ္ ၁၃၂၇) မူမွျဖစ္သည္။ ဤအေရးအသားမွာ မေထာင့္ဘူးဟု ျငင္း၍ မရႏုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ဳိးျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္ မွန္ေသာ္လည္း၊ အနက္ရင္းမွ ေသြဖည္မသြားရန္ အားထုတ္ထားေသာ ဘာသာျပန္ျဖစ္သည္ကုိ မျငင္းႏုိင္ပါ။ အျခားတစ္ခ်က္မွာ ဤေနရာတြင္ ဘာသာစကား သုိ႔မဟုတ္ စာသည္ အသံအေျခခံ ကူးလူးဆက္ဆံမႈအတြက္သာ အသုံးျပဳထားသည္မဟုတ္ပါ။ စာလုံးမ်ားအားျဖင့္ ေရးသားေသာ အေရးအသားအျဖစ္ၿပီး သိမႈသည္ အသံေၾကာင့္ ခုိင္ခန္႔ေစသည္မဟုတ္ဘဲ၊ အျမင္ျဖင့္ အနက္ေဖာ္ခြင့္ေပးထားေသာ သိမႈဖလွယ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဤအေရးအသားကုိ ဖတ္သူ၏ သိမႈအတြင္း “ေထာင့္သည္” ဟူေသာ သိမႈျဖစ္လာခဲ႔သည္ရွိလာခဲ႔ေသာ္၊ ထုိအခ်က္သည္ စာအေရးအသားျဖင့္ အသိတစ္စံုတစ္ရာကုိ လက္ေျပာင္းလက္လႊဲလုပ္ေသာ အျပဳအမူအတြင္း မေထာင္းမတာ အရာမထင္ေခ်။

          အျခားအေရးအသားတစ္ခုကုိ ၾကည့္ေစခ်င္ျပန္ေသးသည္။ ၄င္းမွာ ပါဠိဆရာႀကီး ဦးခင္စုိး (သာသနဓဇ သီရိပဝရ ဓမၼာစရိယ)က မူရင္းစကားကုိ မတိမ္းပါေစဘဲ သုတ္သင္စီစဥ္တင္ျပထားေသာ ေယာအတြင္းဝန္မင္းႀကီး၏ ကာယာႏုပႆနာက်မ္း (ဟံသာဝတီ၊ ၁၉၇၁ မူ)ပါ၊ စာတစ္ေၾကာင္းကုိ ထပ္မံၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။
        လူတုိ႔ အိပ္ေသာအခါလည္း မ်က္စိပ်က္စီးေစရန္ တစ္စုံတစ္ရာေသာ ဝတၳဳမဝင္ရေအာင္ မ်က္ေတာင္သည္ ဖုံးအုပ္လ်က္ တည္၏။ (မူရင္းစာလုံးေပါင္းမ်ားအတုိင္း)

ဆုိလုိရင္း ေပၚလြင္ေစရန္ ထပ္မံ၍ ဥပမာတစ္ခုျပပါရေစ။ ဤအေရးအသားမွာ ေက်ာက္စာဝန္ သီရိပ်ံခ်ီဦးျမ၏ အေရးအသားမွျဖစ္သည္။
          ယခုထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိေရးသားခဲ႔ေသာ အလယ္တြင္ ၾကာပြင့္ႀကီးေပၚတြင္ မင္းထုိင္ ထုိင္လ်က္ေနေသာ ပုံသည္ အျခားမဟုတ္ အထက္တစ္ေနရာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ႔ၿပီးျဖစ္ေသာ အဝေလာကိေတသရ ပုံျဖစ္သည္။ (မူရင္း စာလုံးေပါင္းမ်ားအတုိင္း)

ဤတြင္လည္း အသံထြက္ကုိ အေျခခံေသာ္ ေထာင့္ျခင့္ ေႏွာင့္ျခင္းရွိေသာ္လည္း သိမႈေဖာ္ထုတ္ရာတြင္မူ ျပက္သိကာမွ် အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေခ်။ သုိ႔ျဖစ္ရကား ေခ်ာေခ်ာေျပေျပေရးျခင္းသည္ စာေရးသား ေဖာ္ထုတ္မႈအျပဳအမူအတြင္း လုိအပ္သည့္ေနရာတြင္သာ လုိအပ္ၿပီး “ေနရာတကာတြင္” ဟူေသာ ကန္႔သတ္မႈ ဝိေသသျပဳကာ ေယဘုယ်သေဘာကုိ အေျခခံ၍ ေရးသာ းေျပာဆုိရန္မွာမႈ မသင့္လွ။ ထုိ႔ျပင္ “ဖတ္၍မေခ်ာ”ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းကုိ အနက္တစ္စုံတစ္ရာ မေပးႏုိင္ဘဲျဖစ္ေစ၊ မည္သူ႔အတြက္ ဖတ္၍ မေခ်ာသည္ကုိ ယတိျပတ္ ကန္႕သတ္မျပႏုိင္ဘဲ ဝါးလုံးရွည္ႏွင့္ ရမ္းရန္မွာ မသင့္ဟု ထင္ပါသည္။

          ရံဖန္ရံခါ သဒၵါစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လုိအပ္သည္ထပ္ ပုိ၍ လုိက္နာ၍ ျဖစ္ေစ၊ သဒၵါစည္းကမ္းမ်ားကုိ မသိက်ဳိးကၽြန္ျပဳရန္ အားထုတ္ၾကသည္ျဖစ္ေစ ဝါက်တည္ေဆာက္ပုံမ်ားမွာ အသံအေျခခံဖတ္ရွဳျခင္းအတြင္း ဆီေလ်ာ္မႈ နည္းပါးေနတတ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ ဝါက်တုိင္းတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ အေနအထားပါေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အျပစ္တစ္ခုဟု ကန္႕သတ္ျခင္း မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ေရးသားထားေသာ အေရးအသာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိအပ္လွပါသည္။ ဖန္တီးမႈအေရးအသားမ်ားတြင္ ေရးသားပုံအသစ္မ်ား ေပၚေပါက္ေနသည္မွာ ဘာသာစကားအသီးသီးတြင္ ရွိေနပါသည္။ ျမန္မာစာအေရးအသား ေဘာင္တြင္လည္း မရွိဟု ယတိျပတ္ဆုိရန္ မလြယ္ပါ။ ဂၽြဳိက္(စ)၏ နာမည္ေက်ာ္ ဖင္နဂန္ဝိတ္(ခ)ထဲမွ စာတစ္ေၾကာင္းကုိ ၾကည့္ပါ။
The fall (bababadajfksdfjadfg’agasdghasgksdkfhdasgfgdfgksdgfsdgffasdfdsfsdfsdfdsfa!) of a once wallstrait oldparr is retaled earlyin bed…
ဤသည္ကုိ မေက်နပ္ေသးေသာ္ လီပလက္စတဲ အေရးအသားတစ္ခု ျပပါရေစ။
          The aborigines lost.
          The history of the world, you said.
          A man of practicality,
          Accustomed to death:

ဤအေရးအသားသည္ ေရွးရုိးစဥ္မ်ားေရးထားသည္ မဟုတ္ပါ။ဆူးေမာ့(စ)၏ နာမည္ေက်ာ္ X Dress ကဗ်ာ အဆုံးပုိင္းကုိ ၾကည့္ပါ။.
          Wo/man to wo/man, wo/man to man, a woman’s man,
          A man’s woman,
          Man to wo/man, man to man& back again.

ဤအေရးအသားမ်ားမွာ ဘာသာစကားသက္သက္ကုိ အေျခခံေရးသားထားျခင္းမ်ားမဟုတ္ပါ။ ဖန္တီးတင္ျပသူ၏ ဖန္တီးရာရပ္ဝန္းႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈမ်ားႏွင့္လည္း ပတ္သတ္ေနပါေသးသည္။ ဘာသာစကားတစ္ခုမွ တစ္ခုသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ရန္ ေဝးစြ၊ ဘာသာစကား တစ္ခုတည္း၏ ပရဝုဏ္အတြင္း၌ပင္လွ်င္ သိမႈအေျပာင္းအလြဲလုပ္ျပရန္ ခက္ခဲပါသည္။ ဆူဒုိနင္ေရးေသာ တုိက္ရုိက္ဘာသာျပန္၍ မရ ဟူေသာ အခ်က္ပင္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ကေခ်ာ္ကခၽြတ္ ဟု ယုိးစြပ္ေသာ္ ငါက ဘြဲ႔လက္မွတ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိလုိ႔ ဒီလုိေရးတဲ႔ မင္းတုိ႔ကုိ (-)ပဲထင္တယ္ဟု ေျပာသလုိ ျဖစ္ေနပါသည္။

          အခ်ဳိ႕ေသာ အေရးအသားမ်ားတြင္ သုံးစြဲလာေသာ Elliptical Narrative သေဘာကုိ ဆူဒုိနင္ အေနျဖင့္ သိၿပီးျဖစ္မည္ဟု ယုံပါသည္။ အလားတူပင္ Amalgamation of Literary high culture and pop culture ကုိလည္း သိၿပီးျဖစ္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ လူျပိန္းတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္တစ္ခုကုိ ေရးျပပါရေစ။ ယေန႔ လူငယ္ပုိင္းက အားထုတ္ေရးသားလာေသာ ဖန္တီးမႈအပုိင္းတြင္ ထုိသေဘာမ်ားေတြ႕ရတတ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ျမင္ပါသည္။ သူတုိ႔၏ အားထုတ္မႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳသင့္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထင္ရာေလွ်ာက္လုပ္တာ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ဟု ထင္ေနသူတုိ႔၏ အေရးအသားမ်ား၊ ဖတ္ခ်င္သလုိဖတ္၍ နားလည္ခ်င္သလုိ နားလည္ထားေသာ ပညာရွိမ်ား၏ အေရးအသားမ်ား၊ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ျဖစ္ေအာင္ မေရးႏုိင္သျဖင့္ စကားေျပကဗ်ာဟု အတင္းကင္ပြန္းတပ္ေနၾကသူမ်ားလည္း ရွိေနၾကပါမည္။ ဆူဒုိနင္ေရးလုိေသာ ကေခ်ာ္ကခၽြတ္ အေရးအသားမ်ားလည္း ရွိေနပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ရာတြင္ ငါ့တြင္ ဘြဲ႔လက္မွတ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိလုိ႔ ငါ ဖတ္ၾကည့္လုိ႔ မေခ်ာတာနဲ႔ မင္းတုိ႔ အားလုံး ငတုံးေတြပဲဟု ဝါးလုံးရွည္ႀကီးျဖင့္ ရမ္းရန္မွာမူ မသင့္ဟု ထင္ပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ “ဖတ္၍ မေခ်ာျခင္းသည္ အေရးအသားညံ႔ဖ်င္းမႈ၏ အဓိကျဖစ္သည္” ဟု အဆုိကုိ တည္ေဆာက္ျပႏုိင္ရန္ ခုိင္ခုိင္မာမာျဖင့္ စာအခန္႔တစ္ပုဒ္မွ် ေရးျပေစခ်င္ပါသည္။

          ဤသည္မွာ လမ္းေပၚက လူတစ္ေယာက္အျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္ နားလည္သမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ မွားေသာ္ ျပင္ေပးၾကပါ။

ျမင့္သန္း
စာဖတ္သူရဲ႕ အခန္းက႑ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားတဲ႔ စာေပအျမင္ (ေဆာင္းပါးမ်ား)
ႏွစ္ကာလမ်ားစာအုပ္တုိက္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၄


March 15, 2014

လြမ္းသေလ..ေမာင္ႀကီး (ျမင့္သန္း)ခုရက္ပုိင္းကေလးေတြမွာ မုိးကမရြာေပတဲ႔ အုံ႕တုံ႔တုံ႔နဲ႔ရယ္။ ဒီေတာ့လည္း ေနက
မပြင့္လွဘူး။ကုိယ္တုိ႔ဆီမွာေတာ့ ေတာရိပ္ေတာင္ရိပ္နဲ႔ဆုိေတာ့ ေမွာင္ေတာင္ေတာင္ေပါ႔။ဒီေတာ့လည္း သိပ္ေနလုိ႔ထုိင္လုိ႔ မေကာင္းလွဘူး။ေနထုိင္မေကာင္းလွဘူးလုိ႔ ဆုိေပသိ ႏွာေစးေခ်ာင္းဆုိး ျဖစ္တာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး၊ စိတ္ထဲက မၾကည္တာ။ တကယ္ေတာ့ ကုိယ္တုိ႔အရြယ္မ်ဳိးမွာက ေနထုိင္ေကာင္းတယ္၊ မေကာင္းဘူးဆုိတာက အေတာ္ေျပာရခက္လွတဲ႔အရြယ္။ ေနထုိင္ေကာင္းပါတယ္ ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး ဆုိရင္ေတာင္ ကုိယ္ခႏၶာထဲဆီက ဟုိနားက နာတာတာ၊ ဒီနားက ကုိက္တုိက္တုိက္မုိ႔ ပါးစပ္က ကၽြတ္ကၽြတ္ ကၽြတ္ကၽြတ္နဲ႔ ကၽြတ္ထုိးေနရတာသာ ၾကည့္ေတာ့။ ေခၚခ်င္ရင္ေတာ့ ကုိယ္တုိ႔အရြယ္ကုိ ကၽြတ္ကၽြတ္အရြယ္လုိ႔ ေခၚရေတာ့မွာပဲ။ ခုေတာ့ ဒီကၽြတ္ကၽြတ္ကိစၥက အက်င့္လုိေတာင္ျဖစ္ေနၿပီ။ အိပ္ရာထဲ အိပ္ေနရင္းက ဟုိဘက္ဒီဘက္လွည့္ရင္ေတာင္ ကၽြတ္ကၽြတ္လုိ႔ ပါးစပ္ကျမည္ေနတတ္တယ္။ အသက္နဲ႔ ဒီရုပ္ဒီခႏၶာတုိ႔ ေပါင္းသင္းေနၾကတာကုိက ေန႔စဥ္ဘဝႀကီးထဲမွာ အပုိဆုရထားတဲ႔ ဒုကၡတစ္ခုမ်ားလားလုိ႔ေတာင္ ေတြးမိတယ္။ ဒီေတာ့လည္း ေရွးစာတစ္ခုထဲက စာေၾကာင္းကေလး တစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ေၾကာင္းကုိ သတိရမိျပန္တယ္။ “ရုပ္ခႏၶာ အေကာင္ပုတ္ကုိလ၊ စက္ဆုပ္လုိ႔ ၿငိမတြယ္၊ ျပတ္မယ္ပါ႔ ခင္ကေလး…..” ဆုိတာ။ သုိ႔ေပသိ လင္မယားသာ ျပတ္စဲလုိ႔ လြယ္တာ။ ခုဟာက သိပ္လြယ္လွတာမဟုတ္ဘူး။

ဒီကေန႕မနက္ကေတာ့ ေက်ာင္းဆရာ ကုိဘျမင့္တစ္ေယာက္ ကုိယ့္ဆီေပါက္လာတယ္။ ဟုိတစ္ပတ္ေလာက္ဆီက ေဂါက္႕ါင္းမွာ ေတြ႔ေတာ့ အစ္ကုိႀကီးအိမ္က စာအုပ္ဗီရုိလာဖြဦးမယ္လုိ႔ သူကေျပာထားတယ္။ သူက ကုိယ္တုိ႔ထက္ငယ္တယ္။ ေက်ာင္းဆရာလုိ႔ ညႊန္းၾကေပသိ တုိင္းပညာဝန္ကေန အနားယူလာတာထင္တယ္။ ဟုိဘက္ထဲဆီမွာေနတယ္။ ကုိယ့္အိမ္လာရင္ေတာ့ ေဂါက္ကြင္းထဲက ျဖတ္လာေလ့ရွိတယ္။ ကုိယ္တုိ႔ဆီမွာက ဘျမင့္ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္ေနေတာ့ ဖုိးကုိရွိစဥ္က  ဘျမင့္ခ်င္းကြဲေအာင္လုိ႔ဆုိၿပီး သူ႔ကုိ ေက်ာင္းဆရာဘျမင့္လုိ႔ေခၚတယ္။ တျခားဘျမင့္ကေတာ့ အပၸနားဘျမင့္လုိ႔ေခၚတယ္။ ေျပာေတာ့ ေျပာရဦးမယ္။ အပၸနားဘျမင့္ကုိ အရင္ကေတာ့ ကုလားဘျမင့္လုိ႔ ေခၚၾကတယ္။ အမွန္မွာေတာ့အဲဒီဘျမင့္က ကုလားေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ အသားက အေတာ္ညဳိတာ။ အသားညဳိတာကုိ စြဲၿပီး ကုလားဘျမင့္လုိ႔ ေခၚတာပဲ။ တစ္ေန႔ေတာ့ ေဂါက္ကလပ္မွာ ဖုိးေစာထြန္းက ေျပာတယ္။ ကုလားရယ္ တရုတ္ရယ္ ဘာရယ္ညာရယ္ ခုလုိ နာမည္ေရွ႕ဆီမွာ တပ္ေခၚတာ ဝိေသသျပဳထားတာကေတာ့ ရုိင္းတယ္ကြာ။ လူမ်ဳိးေရးအေျခခံအရ ခြဲျခားရာေရာက္တယ္လုိ႔ ေျပာေတာ့ ဖုိးကုိက ဒီလုိျဖင့္ ေျပာင္းေခၚတာေပါ႔လုိ႔ ေျပာတယ္။။ ဘယ္လုိေျပာင္းေခၚၾကမလဲလုိ႔ တစ္ေယာက္က ေမးေတာ့ ဖုိးကုိက ေကာက္ကာငင္ကာပဲ ျပန္ေျဖတယ္။ အပၸနားဘျမင့္ေပါ႕ကြာတဲ႔။ ဖုိးေစာထြန္းကေတာ့ မင္းဟာက အေတာ့္ကုိ ေျပာင္းလဲသြားတာကုိးလုိ႔ ရိေသးတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ကုလားဘျမင့္ကေန အပၸနားဘျမင့္လုိ႔ျဖစ္ၿပီး ခုထိ တြင္ေနေတာ့တာပဲ။

မေန႔ညဘက္ဆီကေတာ့ ေက်ာင္းဆရာကုိဘျမင့္က ဖုန္းဆက္ၿပီး ကုိယ့္အိမ္ကုိ မနက္ျဖန္မနက္ လာမယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ေစာေစာက ၾကဳိမေျပာေတာ့ ကုိယ့္မွာက ေဂါက္ရုိက္ဖုိ႔ ခ်ိန္းထားၿပီးသားျဖစ္ေနတယ္။ တျခားလူေတြနဲ႔ ခ်ိန္းထားရင္ေတာ့ ေျပာဆုိၿပီး ဖ်က္လုိ႔ရတယ္။ ဖုိးေစာထြန္းတုိ႔နဲ႔က်ေတာ့ မလြယ္ဘူး။ ရုိက္မယ္လုိ႔ ေျပာထားၿပီး ပ်က္ခဲ႔ရင္ ပ်က္တဲ႔လူက ေကၽြးရေမြးရတယ္။ ဒါက အေၾကာင္းမဟုတ္ဘူး။ ေကၽြးလုိက္ေမြးလုိက္လုိ႔ ကိစၥျပတ္တယ္။ မျပတ္တာက ေတြ႕တုိင္းၾကဳံတုိင္း ဖုိးေစာထြန္းရဲ႕ ဆုံးမစကားကုိ နားေထာင္ေနရတဲ႔ ကိစၥပဲ။ ဒီမယ္ ဘေမာင္ရဲ႕၊ တုိင္းႀကီးျပည္ႀကီးသားဆုိတာက အတ္တိကတ္ရွိရတယ္ ဆုိတာက တစ္မ်ဳိး၊ ဒီမယ္ေလ ဘေမာင္ရဲ႕ မင္းလည္း ဝန္ထမ္းက လာတာ။ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈလည္း သိတန္သေလာက္ သိပါတယ္။ လူဆုိတာ ပရုိတုိေကာ နားလည္ရတယ္ကြ ဆုိတာက တစ္မ်ဳိး၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးပါပ။ ခုေခတ္ကေလးေတြ ေျပာေနၾကတဲ႔ ဂ်ပန္ဝက္အူဆုိတာလုိမ်ဳိး။ ဂ်ပန္ဝက္အူဆုိတာက အရစ္ရွည္ေတာ့ ရစ္ေနတာ ၾကာသေပါ႔။  အဲဒီရန္ ေၾကာက္တာနဲ႔ ကုိဘျမင့္ကုိ အက်ဳိးအေၾကာင္း ေျပာျပေတာ့ ဒီလုိျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ ေန႔ခင္းဘက္ေလာက္ဆီမွ လာမယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ဒီေတာ့ ကုိယ့္ေခါင္းထဲမွာ အၾကံတစ္ခုရတာနဲ႔ပဲ သူ႕ကုိ ေျပာလုိက္မိတယ္။ ဒီလုိလုပ္ကြာ၊ မင္းလာမယ္လုိ႔ စိတ္ကူးထားတဲ႔အတုိင္း မနက္ဘက္သာ လာခဲ႔။ ငါကေတာ့ စတိ သေဘာမ်ဳိးနဲ႔ ကုိးက်င္းေတာ့ သြားရုိက္လုိက္မယ္။ ထမင္းစားခ်ိန္ေလာက္ ၿပီးမွာပဲ။ဒီေတာ့ မင္းလည္း ငါ့အိမ္မွာ ထမင္းစား။ မင္းမွာ တျခားေထြေထြထူးထူး လုပ္စရာမရွိရင္ ေန႔ခင္းဘက္ ထုိင္ၿပီးစကားေျပာၾကရေအာင္ ။ ငါ့မွာလည္း အလကားရထားတဲ႔ ဝီစကီေတြရွိတယ္။ ဒီေတာ့ ကုိဘျမင့္က မျငင္းဘူး။ ကုိယ္က ထပ္ေျပာရျပန္တယ္။ မင္းလုပ္ႏုိင္ရင္ေတာ့ကြာ ငါ့စာအုပ္ဗီရုိထဲက စာအုပ္ေတြ နည္းနည္း ျပန္စီေပးခဲ႔စမ္းပါ။ ၾကဳံသလုိ ျပန္ထည့္ထားတာေတြမ်ားလွၿပီဆုိေတာ့ သူက လုပ္ေပးမယ္တဲ႔။ ဒီလုိနဲ႔ မုန္႔စားရင္း လွည္းစီး၊ ငါးႏွစ္ေကာင္ဖမ္း စီမံကိန္း ေအာင္ျမင္သြားတယ္။

မနက္ဘက္ ေဂါက္ကြင္းက ျပန္လုိ႔ အိမ္ေရာက္ေတာ့ ကုိဘျမင့္က စာအုပ္ေတြ အေတာ္စီလုိ႔ ၿပီးေနၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဒ်ဴဝီစနစ္ေတြ ဘာေတြ မတတ္ဘူး။အမ်ဳိးအစားလုိက္ ခြဲၿပီးစီထားတယ္လုိ႔ ေျပာေသးတယ္။ကုိယ့္အတြက္ကေတာ့ ဘယ္လုိစီစီ စီေပးတာကုိပဲ ေက်းဇူးတင္လွၿပီ။ ဒါနဲ႔ပဲ ကုိယ္တုိ႔ ေန႔ခင္းထမင္းစားၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူက စာအုပ္ေတြ ၿပီးေအာင္ စီလုိက္ဦးမယ္လို႔ ေျပာတာနဲ႔ ကုိယ္လည္း အိပ္ရာေပၚခဏသြားလွဲေနလုိက္တယ္။ ကုိယ္တုိ႔အရြယ္က နားဖုိ႔လုိလာတဲ႔ အရြယ္ကုိး။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ေျခဆုပ္လက္နယ္ မရွိေတာ့ ကုိယ့္ဘာသာပဲ နားတတ္ဖုိ႔ လုိသေပါ႔။ အင္း။…. ကုိယ္တုိ႔စကားမ်ား ေျပာရတာ အရသာရွိပါ႔။ ေျခဆုပ္လက္နယ္တဲ႔။ ကုိယ္လည္း အိပ္ရာေပၚမွာ ဟုိလွည္႔ဒီလွည့္။ ကၽြတ္ကၽြတ္သံ ညည္းလုိက္။ ျခင္ေထာင္အမုိးကုိ ၾကည့္လုိက္။ နံရံေပၚက ျပကၡဒိန္ဆီက ေစတီႀကီးတစ္ဆူေရွ႕မွာ ရပ္ေနတဲ႔ ေကာင္မကေလးပုံၾကည့္လုိက္နဲ႔ အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္။ ဘယ္ေလာက္ ၾကာသြားမွန္းေတာင္ မသိဘူး။ ဖုိးေစာထြန္း ကားရပ္သံၾကားမွ ႏုိးလာတယ္။ မနက္ဆီက ေဂါက္သီးရုိက္ၾကရင္း ေက်ာင္းဆရာ ကုိဘျမင့္တစ္ေယာက္ ကုိယ့္ဆီ လာမယ့္အေၾကာင္း ေျပာလုိက္ေတာ့ သူက ဒီလုိျဖင့္ ငါလည္း လာမယ္ေလကြာ။ ရာသီဥတုက မႈန္တုံတုံနဲ႔ ပ်င္းစရာေကာင္းတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ကလည္း ခင္ပ်င္းပ်င္းမုိ႔ လာေလလုိ႔ပဲ ေျပာလုိက္တယ္။ သူကလည္း လာရင္ ဝုိင္ေကာင္းေကာင္း၊ ဝီစကီေကာင္းေကာင္းကေလး ပါလာတတ္တယ္။ ဒီလုိနဲ႔ပဲ သုံးနာရီခြဲေလာက္မွာ ကုိယ္တုိ႔ သုံးေယာက္သား ေနာက္ေဖးဘက္ဆီက  ဝရန္တာေပၚမွာ ထုိင္ရင္း စကားေတြ ေျပာျဖစ္သသြားၾကတယ္။  ဖုိးေစာထြန္းယူလာတဲ႔ ဆာေဗေညာ္ဗလြန္႔တစ္လုံးနဲ႔ စၾကတယ္။ အရင္ကေတာ့ ဖုိးေစာထြန္းက ဝုိင္အနီ အေတာ္ေသာက္တာ။ ကာဗေနး ဆာဗစ္ေညာ္ေကာင္းေကာင္း ေသာက္ေလ့ရွိတယ္။ ခုေတာ့ ဝုိင္အနီက သူ႕ေျခမက ေဂါက္နဲ႔ သိပ္မတည့္လွဘူးဆုိၿပီး ဝုိင္အျဖဴဘက္ေျပာင္းတယ္။ ကုိယ္ကေတာ့ သိပ္မေရြးလွဘူး။ အေရာင္မရွိ၊ အနံ႔မရွိ၊ အရသာမရွိ ဆုိတဲ႔ ဂုဏ္ထူးမ်ားပုိင္ရွင္ ေရကုိသာ မၾကဳိက္တာ။ ေသာက္မွေတာ့လည္း အေရာင္ကေလး အနံ႔ကေလး အရသာကေလး ရွိမွ ေကာင္းမွာေပါ႔။ ယုတ္စြအဆုံး ေရေႏြးၾကမ္းေလးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မဟုတ္ေပဘူးဘူးလား။

ဖုိးေစာထြန္းက ကုိယ္တုိ႔နဲ႔ အတူ ဝရန္တာေပၚက စားပြဲမွာ မထိုင္ဘဲ စားပြဲေဘးနားဆီက ပက္လက္ကုလားထုိင္မွာ ထုိင္တယ္။ ထုိင္ရင္း အုံ႔တုံ႕တုံ႔ မုိးေကာင္ကင္ေအာက္မွာ ဟုိးအေနာက္ဘက္ ခပ္လွမ္းလွမ္းဆီက  ေတာင္ရုိးကုိ ေငးေနတယ္။  ကုိယ္နဲ႔ ကုိဘျမင့္က ဖုိးစပ္ႀကီး စီစဥ္ေပးတဲ႔ ႏုိ႕ခဲေၾကာ္ကုိ ကာဗေနး ဆာဗစ္ေညာ္နဲ႔ျမည္းေနတုန္း ဖုိးေစာထြန္းက ကုိယ္တုိ႔ကုိ မၾကည့္ဘဲ ရာသီဥတုႀကီးက လြမ္းစရာႀကီးကြာလုိ႔ ေျပာတယ္။ ကုိယ့္အတြက္ေတာ့ သူ႔ကုိ တြယ္စရာ အကြက္ဝင္လာတယ္။ ခင္ဗ်ားက လြမ္းစရာေတြ မ်ားတာကုိးလုိ႔ ေျပာၿပီး ကုိဘျမင့္ကုိ လွည့္ၾကည့္ရင္း …ကုိဘျမင့္ မင္းမသိရင္သာ ေနမယ္။ မင္းအစ္ကုိႀကီး ဖုိးေစာထြန္းက တုိ႔တုိင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစက တစ္ရြာတစ္က်ီတည္ေရးစီမံကိန္းမွာ ဥကၠ႒လုပ္လာခဲ႔တဲ႔ လူကြ။ သူ႕မွာ လြမ္းစရာေတြ အပုံခ်ည္း ရွိတယ္လုိ႔ ေျပာလုိက္တယ္။ ကုိဘျမင့္က အျမည္းစားေနရင္း ရယ္လုိက္မိလုိ႔ သီးေတာင္ သြားေသးရဲ႕။ ဖုိးေစာထြန္းက ပက္လက္ကုလားထုိင္ကုိ ေနာက္မွီၿပီး ထုိင္ေနရာက ကုိယ္ကုိ မတ္လုိက္ၿပီး ကုိယ္တုိ႔ဘက္ကုိ လွည့္ရင္း မခ်ိျပဳံး ျပဳံးလုိက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘေမာင္ မင္းဘာသာ လြမ္းစရာမရွိတာက မင္းဒုကၡ။ ငါ့ကုိ ရိမေနနဲ႔လုိ႔ အရင္ေျပာၿပီးမွာ ဘေမာင္တုိ႔ လင္မယားမွာ ဘာအတြယ္အတာမွ မရွိၾကဘူး။ ၾကည့္ ခုဆုိ မိန္းမက တရားတုိက္မွာ သြားေနတယ္။ သူက ဒီမွာ သူေနခ်င္သလုိ ေနတယ္။ ေနာက္ သူနဲ႔ ေပါင္းတဲ႔ လူေတြနဲ႔ တုိးရင္ ခံစားခ်က္ မရွိတဲ႔ လူေတြ၊ မလြမ္းတတ္တဲ႔ လူေတြ အေၾကာင္းေတြကုိ မင္းပုိၿပီး သိလာမယ္လို႔ ေျပာပါေလေရာ။ ဘယ္သူေတြမ်ားတုန္းလုိ႔ ကုိဘျမင့္က ျဖတ္ေမးတယ္။ ကုိရင္ေမာင္တင္တုိ႔ ညီအစ္ကုိေတြေပါ႔လုိ႔ ဖုိးေစာထြန္းက ေျဖၿပီး ခုေတာ့ မရွိၾကေတာ့ဘူးလုိ႔ ျဖည့္ေျပာလုိက္တယ္။ ကုိဘျမင့္က အစ္ကုိႀကီးေျပာတဲ႔ ကုိရင္ေမာင္တင့္သားဆုိတာေတာ့ ဒီကုိလာရင္း တစ္ႀကိမ္ႏွစ္ၾကိမ္ေလာက္ ဆုံခဲ႔ရဖူးတယ္လုိ႔ ျပန္ေျပာေတာ့ ဖုိးေစာထြန္းက မဆုိင္းမတြဘဲ ဒီအေကာင္က ပုိဆုိးေသးလုိ႔ ဝင္ေျပာျပန္တယ္။

ဒီေတာ့လည္း ကုိယ္က မေနႏုိင္ဘူူး။ ခင္ဗ်ား အားလုံးကုိ ေရာၿပီး ဝါးလုံးရွည္နဲ႔ သိမ္းက်ဳံးမရုိက္စမ္းပါနဲ႔လုိ႔ ဝင္ေျပာရတယ္။ ဖုိးေစာထြန္းက ေခါင္းအသာညိတ္ၿပီး ေအးအားလုံး အတူတူပဲလုိ႔  ငါမေျပာပါဘူးလုိ႔ ျပန္ေျပာတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ သူတုိ႔ သားအဖတစ္ေတြအေၾကာင္း ဘျမင့္ကုိ မင္း နည္းနည္း ေျပာျပလုိက္စမ္းပါလုိ႔ ထပ္ေျပာတယ္။ ကုိဘျမင့္ ကုိယ္တုိင္ကလည္း လုိလိုလားလား နားေထာင္ခ်င္ပုံရတာနဲ႔ ကုိယ္က ကုိရင္ေမာင္တင္တုိ႔အေၾကာင္း ေျပာျပလုိက္ရတယ္။ ကုိရင္ေမာင္တင္နဲ႔ ေမာင္သုခႀကီးက ဖေအတူ မေအကြဲ ညီအစ္ကုိေတြ။ စီးပြားေရလာဘ္ျမင္တယ္.။ မလြမ္းတတ္ဘူး။ေမာင္သုခႀကီး ေျပာပုံနဲ႔ ေျပာရရင္ ေလာကႀကီးမွာ ဘာမ်ားလြမ္းစရာရွိလုိ႔တုန္း သူကလည္း ၿပီးၿပီးေပ်ာက္ေပ်ာက္ ကုိယ္ကလည္း ၿပီးၿပီးေပ်ာက္ေပ်ာက္တဲ႔။ ဒီလုိေတာ့လည္း ဟုတ္သားပဲလုိ႔ ေျပာရမွာပဲ။ ကုိရင္ေမာင္တင္ကက်ျပန္ေတာ့ လြမ္းတာ လူ႔အတြက္ အခ်ိန္ကုန္တယ္တဲ႔။  လုပ္စရာကုိင္စရာမရွိတဲ႔ လူေတြသာ အေၾကာင္းရွာၿပီး လြမ္းတတ္တာတဲ႔။ ဒါကလည္း အဟုတ္သားလုိ႔ ကုိယ္ထင္တယ္။ ခုဖုိးေစာထြန္းကုိပဲၾကည့္ေလ။ ဘာမွ လုပ္စရာမရွိေတာ့ ပက္လက္ကုလားထုိင္ေပၚထုိင္ ေတာင္ရုိးကုိၾကည့္ၿပီး လြမး္စရာရယ္လုိ႔ ေတြးမိတာ။  သူ႔မွာ ဘာမွ လုပ္စရာမွမရွိဘဲ။အဲ…ကုိရင္ေမာင္တင့္သား က်ျပန္ေတာ့ လြမ္းတယ္ဆုိတာ ဆင္ျခင္တုံတရားရဲ႕ အျပင္ဘက္က တဲ႔။ ဆင္ျခင္တုံတရားရဲ႕ အျပင္ဘက္က မွန္သမွ်ဟာ လူရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ယုတ္ေစတာခ်ည္းပဲတဲ႔။ သူက ပညာတတ္။ သူ႔အေဖက မင္းပညာသာ တတ္ေအာင္သင္ဆုိၿပီး လႊတ္ထားတာ။ လက္မွတ္ထုိးတတ္ရုံေလာက္ စာတတ္တဲ႔ ေကာင္ေတြေတာင္ မီလွ်ံနာျဖစ္တဲ႔ ေခတ္မွာ သင္းက ဘာမွ မျဖစ္ဘူး။ ထားေတာ့။ ဒီေကာင့္အေၾကာင္း။ သူကသာ မလြမ္းတတ္တာ။ သူ႔ဘုိးေအႀကီး လြမ္းတတ္ပုံကျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ေလာက္ပါရဲ႕။ ခုဖုိးေစာထြန္းက တကယ္တမ္း ေျပာေစခ်င္တာ သူ႕ဘုိးေအႀကီးအေၾကာင္း။

ဒီလုိ၊ ေမာင္သုခႀကီးတုိ႔ အေဖက ၿမဳိ႕အုပ္မင္း။ ေရွးကေပါ႔ဗ်ာ။ ၿမဳိ႕အုပ္မင္း ဦးဖုိးသာဆုိတာပဲ။ ျမင္ကြန္းျမင္းခုန္တုိင္တုိ႔ဘက္က ပါတဲ့လူ။ ခုေခတ္ ႏုိင္ငံေရးစကားနဲ႔ ေျပာရရင္ လစ္ဘရယ္ေအာက္လြတ္(ခ)ရွိတ႔ဲ သူေတြေပါ႔။ အေရးနိမ့္ေတာ့ ေအာက္ျပည္ေအာက္ရြာကုိ ေျပးၾကရတယ္။ ေအာက္ျပည္ ေအာက္ရြာသူ မယ္ဆင့္နဲ႔ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး သားသမီးေတြ ရတယ္။ ၿမဳိ႕အုပ္က် ဆုိေပတဲ႔လည္း အိမ္ႀကီးရခုိင္နဲ႔ေတာ့ ေနႏုိင္ေသးတာ။ ၿမဳိ႕အုပ္မင္းက သားသမီးေတြသာ ရတယ္။ လြမ္းတာကေတာ့ အေတာ္ကုိ လြမ္းတတ္တာ ဆုိပဲ။ မုိးဦးက်ေလဦးက် ေတာင္ကညဳိ ျပဳိေတာ့မယ္ ဆုိတဲ႔အခါမ်ဳိးမွာ ၿမဳိ႕အုပ္မင္းက အိမ္အေပၚထပ္က ဝရန္တာေပၚက ခုေခတ္ ပက္လက္ကုလားထုိင္လုိမ်ဳိး ေက်ာမွီနဲ႔ လက္တင္တန္းပါတဲ႔ သစ္သားကုလားထုိင္ႀကီးမွာ သြားထုိင္ေလ့ ရွိသတဲ႔။ ကုလားထုိင္ႀကီးကလည္း ေျမာက္ဘက္ကုိ လွည့္ထားတာဆုိပဲ။ ေျမာက္ဘက္ဆုိေတာ့ ေအာက္ရြာကေနဆုိ အညာဘက္ေပါ႔ဗ်ာ။ အဲဒီကုလားထုိင္ႀကီးမွာ ထုိင္ရင္း အညာမွာ က်န္ရစ္ခဲ႔တဲ႔ ငယ္ရည္းစားကုိလြမ္းၿပီး မ်က္ရည္က်သတဲ႔။ အဲဒီလုိအခါမ်ဳိးက်ရင္ ၿမဳိ႕အုပ္မင္းကေတာ္ ေဒၚဆင့္က သားေတြသမီးေတြကုိ ဟဲ႕႔ ကေလးေတြ မင္းတုိ႔အေဖ ငယ္ရည္းစားကို လြမ္းေနတာမုိ႕ အိမ္ေပၚမွာ ေျပးလား လႊားလား မလုပ္ၾကနဲ႔။ အိမ္ေအာက္ဆင္းကစားႀကလုိ႔ ဆုိသတဲ႔။ ၾကည့္စမ္းဗ်ာ ဘယ္ေလာက္ နားလည္မႈရွိလုိက္တဲ႔ မိန္းမမ်ဳိးလဲလုိ႔။ ခုေခတ္မိန္းမေတြနဲ႔ မကြာလား။ ၿမိဳ႕အုပ္မင္းက ေသသာ ေသသြားေရာ။ မုိးညဳိၿပီဆုိတုိင္း ထုိင္ၿပီး မ်က္ရည္က်တာတဲ႔။ ကုိင္း…ကုိဘျမင့္ ဘာေျပာခ်င္ေသးတုန္း။ အဲဒီလုိ အလြမ္းဓာတ္ခံနဲ႔ လူဆီက ဆင္းသက္လာတဲ႔ လူေတြမွာ ဘာျဖစ္လုိ႔ အလြမ္းဓာတ္က ရုိးတုိးရိပ္တိတ္ေလာက္မွ် မပါႏုိင္ၾကတာလဲလုိ႔ ကုိယ္က ေမးရင္း စကား အဆုံးသတ္လုိက္ရတယ္။ ဖုိးေစာထြန္းကလည္း ကုိယ္ေျပာတာကုိ ေထာက္ခံတဲ႔ သေဘာမ်ဳိးနဲ႔ ဘာမွမေျပာဘဲ ေခါင္းကုိသာ ညိတ္ေနတယ္။ ကုိဘျမင့္ကေတာ့ အရည္ကုန္ေနတဲ႔ ဝုိင္ပုလင္းအလြတ္ကုိပဲ ၾကည့္ေနတယ္။

ဝီစကီပုလင္းကုိ ကုိဘျမင့္ေရွ႕တြန္းပုိ႔လုိက္ေတာ့ သူက ပုလင္းဖြင့္ျပီး ဖန္ခြက္ေတြအထဲ ထည့္ေပးတယ္။ ထည့္ေနရင္းက လြမ္းတယ္ဆုိတာကလည္း ေရခံေျမခံကေလး လုိမယ္ထင္တယ္ အစ္ကုိႀကီးလုိ႔ေျပာၿပီး ကုိယ့္ကုိ ၾကည့္လုိက္တယ္။ ကုိယ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ မေျပာတတ္ဘူးလုိ႔ပဲ ေျပာရမွာပဲ။ တစ္ခါမွ လြမ္းတယ္ဆုိတာကုိ စနစ္တက် ေတြးမၾကည့္ဖူးဘူး။ကုိယ့္ဘာသာ ေတြးေနတုန္း ဖုိးေစာထြန္းက ေျပာစမ္းပါဦးက ဘျမင့္ရလုိ႔ လွမ္းေျပာတယ္။ဒီေတာ့ ဘျမင့္က ေျပာတယ္။ကၽြန္ေတာ္ အဂၤလန္မွာသြားၿပီး ပညာသင္ရတုန္းက အေၾကာင္းကေလးတစ္ခု ေျပာပါရေစ။ တစ္ေန႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေက်ာင္းသား ငါးေယာက္ ေျခာက္ေယာက္ေလာက္ ေက်ာင္းအားရက္မွာ လန္ဒန္ရဲ႕ ေျမာက္ဘက္အရပ္ေတြဆီ ေလွ်ာက္လည္ၾကတယ္။ ဘုိင္ရြန္တုိ႔ ကဗ်ာဆရာေတြေနခဲ႔တဲ႔ အရပ္ကုိ ေလွ်ာက္ၾကည့္ၾကတယ္။ ၾကည့္ရင္း ဘုိင္ရြန္ေနခဲ႔တယ္ဆုိတဲ႔ အိမ္ႀကီးတစ္ခုကုိ ေရာက္ေတာ့ အာဖရိက ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က ေကာက္ခ်က္ခ်တယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႕လည္း သူတုိ႔ အလြမ္းစာေကာင္းေကာင္း ေရးႏုိင္ၾကတာပဲတဲ႔။ ကၽြန္ေတာ္က နားမရွင္းဘူး။ ဒါနဲ႔ပဲ မင္းဘာကုိဆုိလုိတာလဲ လုိ႔ ေမးလုိက္ေတာ့  သူက ေျပာတယ္။ သူတုိ႔ရာသီဥတု၊ သူတုိ႔ပတ္ဝန္းက်င္၊ သူတုိ႔အေနအထားလုိမ်ဳိး တုိ႔မွာ မရွိဘူး။ဒီေတာ့ တုိ႔အေနနဲ႔ လြမ္းတယ္ဆုိရင္ေတာင္ သူတုိ႔ လြမ္းသလုိမ်ဳိး မလြမ္းႏုိင္ဘူး။ လြမ္းတာခ်င္းတူရင္ သူတုိ႔လုိ မႏြဲ႕ႏုိင္ဘူး။ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းအလြမ္းပဲ ရႏုိင္မယ္တဲ႔။ ကၽြန္ေတာ္လည္း သူေျပာတဲ႔ စကားအရ သူတုိ႔အေရးအသားေတြကုိ ဖတ္ၾကည့္ေတာ့ အမွန္ပဲ။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆရာႀကီး ဦးဟုတ္ထိန္ေျပာဖူးတယ္။ တရုတ္လြမ္းသလုိ ကုလားမလြမ္းဘူး။ ကုလားလြမ္းသလုိ တရုတ္မလြမ္းဘူးဆုိတာကလည္း ဟုတ္ေတာ့ ဟုတ္တာပဲ။ ကုိဘျမင့္က အေတာ္ကေလး စိတ္ပါလက္ပါနဲ႔ ေျပာၿပီး ဝီစကီဖန္ခြက္ထဲကုိ ေရခဲႏွစ္တုံးထည့္ၿပီး ေရခဲကုိ လက္ညွဳိးန႔ဲ အသာေမႊေနတယ္။ ဖုိးေစာထြန္းကေတာ့ ဖန္ခြန္ကုိ ထြက္ေျပးမွာ စုိးလုိ႔ လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႔ဆုပ္ၿပီး ရင္ဘတ္ေပၚမွာ ကပ္ထားရင္း ေတာင္ရုိးဘက္ၾကည့္ေနတယ္။ ကုိယ္ကေတာ့ ဘာေတြေတြးမိမွန္းေတာင္ မသိေတာ့ဘူး။

ကုိယ့္အေတြးထဲမွာေတာ့ မၾကာခင္က အိမ္ကုိခဏျပန္လာတဲ႔ ေက်ာင္းအစ္မႀကီးနဲ႔ ကုိယ္စကားေျပာခဲ႔ရတာကေလးေတြ ေပၚလာတယ္။ တစ္ေန႔မနက္ေတာ့ သူနဲ႔ ကုိယ္နဲ႔ မနက္စာစားၿပီးၾကလုိ႔ ဒီေနရာကေလးမွာ ထုိင္ၿပီး စကားေျပာျဖစ္ၾကတယ္။ အဲဒီတုန္း ဘာေၾကာင့္မွန္းေတာ့ မသိဘူး။ သူ႔ကုိ ေျပာလုိက္မိတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလေတာ့ အိမ္မွာ မင္းမရွိတဲ႔အတြက္ တစ္ခုခုလစ္ဟာေနသလုိပဲ။လြမ္းတယ္လု႔ိပဲ ေခၚရမွာလားမသိဘူးလုိ႔။ ဒီေတာ့ သူက ကုိယ့္ကုိ ေသခ်ာၾကည့္ေနရင္းက ျပဳံးလုိက္ၿပီး ကုိဘေမာင္ ရွင္ သူငယ္ေတာ့ မျပန္ေလာက္ေသးဘူးထင္တယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ကုိယ္ကေတာ့ ျပဳံးေနလုိက္တယ္။ သူကလည္း ျပဳံးေနရင္းနဲ႔ ရွင္နဲ႔ ကၽြန္မတုိ႔ အေၾကာင္းပါလုိ႔ သားသမီးေတြ ေျမးေတြသာ ရခဲ႔တယ္။ တစ္ခါမွ ရွင့္ဆီက လြမ္းတယ္ဆုိတာ ကၽြန္မမၾကားဖူးဘူးလုိ႔ ေျပာတယ္။ သူ႕စကားဆုံးတာနဲ႔ ကုိယ္ကပဲ ျဖတ္ေမးလုိက္မိတယ္။ မင္းကေကာ မလြမ္းဖူးဘူးလားလုိ႔။ သူက ျပဳံးေနတာပဲ။ ၿပီးမွ မိဘကေပးစားလုိ႔ ရွင္နဲ႔ ကၽြန္မနဲ႔ ညားတာ။ အစကတည္းက လြမ္းဖုိ႔အခ်ိန္မရွိခဲ႔ၾကဘူး။ ေနာက္ေတာ့ ရွင္ေျပာင္းရာ ကၽြန္မ လုိက္ေနရတာပဲ။ ရွင္နဲ႔ ကၽြန္မအၾကားမွာ လြမ္းေလာက္တဲ႔ အကြာအေဝးအတုိင္းအတာမွ မရွိခဲ႔ၾကဘဲ။ ဒီေတာ့လည္း ရွင္နဲ႔ ကၽြန္မအေၾကားမွာ လြမ္းတယ္ဆုိတာက မရွိခဲ႔တဲ႔ သေဘာပဲလုိ႔ သူက ေျဖတယ္။ ကုိယ္ကေတာ့ သိပ္နားမရွင္းဘူး။ တစ္သက္လုံး တစ္ခါကမွ ေတြးမၾကည့္ခဲ႔တာေတြက ေတြးၾကည့္စရာ ျဖစ္လာေတာ့တယ္။ ဒီေတာ့ ကုိယ္က ခုေနေျပာရတာေတာ့ ရယ္စရာလုိ႔ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေနမွာပဲလုိ႔ စကားကေလး ခံလုိက္ၿပီး မင္းနဲ႔ ငါ့အၾကားမွာ ခ်စ္တယ္ဆုိတာေကာ ရွိခဲ႔သလားလုိ႔ ေမးလုိက္မိတယ္။ ဘာလုိ႔မွန္းေတာင္ မသိဘူး။ သူက အေတာ္ၾကာေအာင္ ျပဳံးေနတယ္။ ကုိယ္ျမင္ခဲ႔ဖူးတဲ႔ သူ႔ရဲ႕ အျပဳံးေတြထဲမွာေတာ့ အေတာ္သာယာဖုိ႔ေကာင္းတဲ႔ အျပဳံးပဲ။ၿပီးေတာ့မွ သူက ေျပာတယ္။ ရွင္နဲ႔ ကၽြန္မအၾကားမွာ ခ်စ္တယ္ဆုိတာ ရွိခဲ႔ေလသလား မရွိဘူးလားဆုိတာေတာ့ မသိဘူးရွင္။ သားသမီးေတြကေတာ့ မုိးေပၚက က်လာတာ မဟုတ္တာ ေသခ်ာတယ္တဲ႔။ ကုိယ္လည္း အေတာ္ၾကာေအာင္ သူ႔ကုိ ဘာမွ ျပန္မေျပာႏုိင္ဘူး။ ေနာက္မွ ထပ္ၿပီး ေမးၾကည့္မိျပန္တယ္။ မင္း အခု ေခ်ာင္မွာ သြားေနတဲ႔ အခါမ်ဳိးမွာ တစ္ခါတစ္ေလမ်ား ငါ့ကုိ မလြမ္းဘူးလားလုိ႔ေမးေတာ့ သူက လြမ္းတယ္ေတာ့လည္း မဟုတ္ဘူး။ တစ္ခါတစ္ေလေတာ့ ရွင္ဘယ္လုိမ်ားစားေသာက္ေနတယ္။ ရွင့္ဘာသာ အဆင္ေျပပါ့မလားရယ္လုိ႔ေတာ့ ေတြးမိတတ္တယ္။ ဒါေပတဲ႔လည္း ဒီအေတြးေတြ အပူေတြ မရွိခ်င္လုိ႔ ဒီမွာလာ တရားအားထုတ္ေနတာ ပါကလားရယ္လုိ႔ သတိကေလး ျပန္ထည့္ရတာေပါ႔။ ဒီအေတြးေတြရွိေနရင္ ဒီသံသရာက ဘယ္မွာ လြယ္လြယ္နဲ႔ ကၽြတ္မွာလြတ္မွာလဲလုိ႔ သူက ေျပာတယ္။

ကုိယ္ကေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ေျပာလုိက္ခ်င္တယ္။ ဘာလုိ႔ ဒီသံသရာႀကီးထဲက ထြက္သြားခ်င္ရတာလဲ။ သံသရာဆုိတာ ေပ်ာ္စရာႀကီးပဲ။ သံသရာႀကီးထဲမွာက်မွ လြမ္းတာတုိ႕၊ ခ်စ္တာတို႔၊ မုန္းတာတုိ႔ေတြ ရွိတာ။ ဘာမွမရွိတဲ႔ ေနရာမွာေတာ့ျဖင့္လည္း အသက္ရွင္မေနခ်င္ပါဘူး။အဲဒီတုန္းက မိန္းမေတြဟာ ေယာက်္ားေတြလုိ လြမ္းတတ္ပုံမရဘူးလုိ႔ေတာင္ ေတြးေနလုိက္မိတယ္။ အင္း…အန္အက္(စ)တန္ဗလွစ္(ရွ) သီဝရီေပါ႔ဗ်ာ။ မဟုတ္ရင္ လူေတြဟာ ေမ်ာက္ေတြနဲ႔ နီးစပ္တယ္ဆုိတာထက္ လူေတြဟာ ဆင္ေတြ ၾကံ့ေတြနဲ႔ ပုိနီးစပ္ေနမလားလုိ႔ ေတြးၾကည့္မိတယ္။ ကုိယ္ဖတ္လုိက္မိတာ တစ္ခုထဲမွာ  ဆင္ေတြ ၾကံ့ေတြဟာ အသက္အရြယ္အုိမင္းလာတာနဲ႔အမွ် အထီးေတြက ပုိၿပီး ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕လာၿပီး အမေတြက ပုိၿပီး ၾကမ္းတမ္းလာသတဲ႔။ ျဖစ္ႏုိင္တာပဲ။ အိမ္က ေက်ာင္းအစ္မကုိပဲၾကည့္။ ခုကာမွ သံသရာက လြတ္ေျမာက္ခ်င္တာတုိ႔ ဘာလုိ႔ ေျပာလာတယ္။ ဆင္မႀကီးေတြ ၾကံ့မႀကီးေတြလုိ ခက္ထန္လာပုံရတယ္။ ခံစားခ်က္နည္းလာပုံရတယ္။ ကုိယ္တုိ႔ေယာက်္ားသားေတြနဲ႔ ကြာလာတာပဲ။ ကုိယ္တုိ႔ေယာက်္ားသားေတြအထဲမွာလည္းေလာကႀကီးကုိ စိတ္ကုန္ေနတာတုိ႔၊ ဘယ္သူကမွ အာမခံၿပီး မေျပာႏုိင္တဲ႔ ေနာက္ဘဝတုိ႔၊ ေကာင္းရာမြန္ရာတုိ႔ကုိ ရွာၾကံေတြးေနတဲ႔ ခပ္ညံ့ညံ့ေယာက်္ားေတြလည္း ရွိမွာပါ။ ကုိယ္ေတာ့ ဒီစာရင္းထဲ မပါခ်င္ဘူး။ မလြမ္းတတ္လုိ႔သာ ေနေရာ့မယ္။ လြမ္းစရာရွိရင္ေတာ့ လြမ္းခ်င္တာပဲ။ မ်က္လုံးႏွစ္လုံးက ရွိေနေသးေတာ့ လွတာကေလးေတြ ၾကည့္ခ်င္တာပဲ။ ဒါမွလည္း သဘာဝက်မွာေပါ႔။ ေလာကႀကီးဟာ မသာအိမ္မွ မဟုတ္တာ။ သာယာလွပတဲ႔ ေလာကႀကီးလုိ႔ ေခၚတာသာၾကည့္။ဒီသာယာလွပတဲ႔ ေလာကႀကီးထဲမွာ ေနရင္းက ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ မသာမယာ၊ မလွမပေအာင္ အတင္းၾကဳိးစားေနလုိ႔ေတာ့လည္း ဘယ္ဟုတ္ပါ့မလဲ။ မၾကည့္ခ်င္မျမင္ခ်င္တဲ႔ အနိ႒ာရုံေတြကုိ ရွာၾကံၾကည့္ေနလုိ႔ ဘယ္ျဖစ္ပါ႔မတုန္း။ အသက္ဆုိတာ တစ္ခါ ရွင္ရတာပါဗ်ာ။ ရွင္တုန္းကေလးမွာ ဒုကၡကုိ လုိက္ရွာၿပီး ဝယ္ေနလုိ႔ေတာ့လည္း ဘယ္ျဖစ္မွာလဲ။ စားဖုိ႔ေသာက္ဖုိ႔ ေနဖုိ႔ထုိင္ဖုိ႔ မပူပင္ရဘဲ အခ်ိန္တန္ ထမင္းပြဲေရွ႕ေရာက္ေနေနရတဲ႔ လူေတြက သံသရာႀကီးဟာ မေကာင္းဘူးလုိ႔ ေျပာေနၾကတာကေတာ့ သိပ္တရားလွတယ္လုိ႔ ကုိယ္ မထင္ဘူး။

အဲဒီညကေတာ့ ေက်ာင္းဆရာ ကုိဘျမင့္နဲ႔ ဖုိးေစာထြန္းတုိ႔ ျပန္သြားၿပီးတဲ႔ေနာက္ ကုိယ့္ဘာသာ ထုိင္ေနရင္း ဆက္စဥ္းစားေနမိတယ္။ စဥ္းစားတယ္ ဆုိေတာ့လည္း စဥ္းစားစရာက အပုံခ်ည္း။ နယ္က်ယ္ကုန္တာေပါ႔။ ဖုိးကုိရွိစဥ္ကေတာ့ ေျပာေလ့ရွိတယ္။ မင္းတုိ႔ ဝန္ထမ္းေတြဟာ ဝန္မထမ္းရျပန္ေတာ့လည္း ရွာၾကံေတြးရင္း ဝန္ထမ္းေလ့ရွိသတဲ႔.။ ဟုတ္တုတ္တုတ္ရယ္။ အေတြးက စီးပုိးထားတာကုိး။ အေတာ္ႀကာေတာ့ ဖုိးစပ္ႀကီးတစ္ေယာက္ ဝရန္တာေပၚတက္လာၿပီး ပန္းကန္ခြက္ေယာက္ေတြ သိမ္းတယ္။ ကုိယ္ကလည္း ပ်င္းပ်င္းရွိေသးတာနဲ႔ လာကြာ ဖုိးစပ္ တစ္ခြက္တစ္ဖလားေလာက္ ေသာက္ေခ်ဦးလုိ႔ ေခၚေတာ့….သူက တစ္ခြက္ေလာက္ပဲ ဆရာႀကီး။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ရမ္ခ်ထားတယ္လုိ႔ ေျပာၿပီး ဝင္ထုိင္တယ္။ သူက ကုိယ္နဲ႔ ေနလာတာ ၾကာၿပီ။ ကုိယ္ မင္းႀကီးဘဝကတည္းကပဲ။ အေၾကာင္းသိလုိ႔ ေျပာရမယ္။ ဝီစကီတစ္ငုံေလာက္ ေသာက္လုိက္ၿပီး ခုတေလာ ဆရာႀကီးၾကည့္ရတာ တစ္မ်ဳိးပဲ။ တရားတုိက္ကုိ အေမျပန္သြားကတည္းက ဆရာႀကီးလည္း လြမ္းက်န္ရစ္ပုံရတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ကုိယ္က ေျပာတတ္ဘူးကြလုိ႔ ျပန္ေျပာလုိက္ေတာ့ ဖုိးစပ္ႀကီးက ရယ္တယ္။ လြမ္းေနရင္ေတာ့လည္း မပ်င္းရေတာ့ဘူးေပါ႔လုိ႔ သူက ထပ္ေျပာျပန္တယ္။ ဒါေပတဲ႔ ဆက္ေတြးစရာအေၾကာင္းက မရွိျပန္ဘူး။ ေနာက္ေတာ့ ကုိယ္တုိ႔ဆရာတပည့္ႏွစ္ေယာက္သား ေရွးေရွးကအေၾကာင္းေတြ ေတာေျပာေတာင္ေျပာ ေျပာၿပီး စားၿမဳံ႕ျပန္ေနမိၾကတယ္။ အေတာ္ၾကာသြားေတာ့ ကုိယ္လည္း နားခ်င္လာတာနဲ႔ပဲ ငါေတာ့ သြားလွဲေတာ့မယ္ကြာလို႔ေျပာၿပီး ထုိင္ရာက ထေတာ့ ဖုိးစပ္ႀကီးလည္း ထုိင္ရာက ထၿပီး ပန္းကန္ျပားေတြ ခြက္ေတြသိမ္းတယ္။ သိမ္းေနရင္း သူ႔ဘာသာ ပါးစပ္ဆုိင္းကေလးတီးၿပီး သီခ်င္းၿငီးေနတယ္။ လြမ္းသေလ ေမာင္ႀကီး ယုိးလားယီး။ လြမ္းပါသေလေလ  လြမ္းပါသေလေလ ေမာင္ႀကီး…တဲ႔တ႔ဲ တူနယ္ေျဗာင္….တဲ႔။

အိပ္ရာေပၚမွာ လွဲလုိက္ေတာ့ ကုိယ္ထဲက နာတယ္ျပဳတယ္မရွိေသးဘဲ ပါးစပ္က ကၽြတ္ကၽြတ္ရယ္လုိ႔ အသံထြက္သြားတယ္။ ဘာလုိ႔မွန္းေတာ့ မသိဘူး။ေနာက္ေတာ့ ညေနဆီက ေျပာခဲ႔ၾကတဲ႔အထဲက အလြမ္းအေၾကာင္းက ေခါင္းထဲဝင္လာျပန္ေရာ. လြမ္းတာကေကာ မသိလုိက္ဘဲ ကၽြတ္ကၽြတ္ရယ္လုိ႔ အသံထြက္သြားတာမ်ဳိးပဲလား။ ခုနကတင္ ဖုိးစပ္ႀကီး ၿငီးေနတဲ႔ လြမ္းသေလ ေမာင္ႀကီး၊ ယုိးလားယီးဆုိတဲ႔ အသံလည္း နားထဲက မထြက္ျပန္ဘူး။ လြမ္းတာနဲ႔ ယုိးလားယီးနဲ႔ အၾကားမွာ ဘာက ဘယ္လုိ ဆက္ေနမွန္းမသိဘူး။ဒီအေၾကာင္းကုိေတာ့ ေနာင္ကာမွ ကုိရင္ေမာင္တင့္သားရဲ႕ မိတ္ေဆြ ျပည္ဘက္ဆီက ေက်ာင္းဆရာႀကီးမ်ား ဒီဘက္လာတဲ႔အခါ ေမးစမ္းၾကည့္ရဦးေတာ့မွာပဲ။ ဘာလုိ႔ ယုိးလားယီးရတယ္ဆုိတာ။ လြမ္းတယ္ဆုိတာက ယုိးလားယီးပဲလား ဆုိတာ။ သူက ေရွးသီခ်င္းေတြ၊ ဆုိင္းအေၾကာင္းေတြ အေတာ္ပုိင္တယ္။ ကၽြတ္ကၽြတ္လုိ႔ ညည္းတတ္တဲ႔ အရြယ္လည္းေရာက္ၿပီ။ လြမ္းတတ္ မလြမ္းတတ္ေတာ့ မသိဘူး။   ။

(ေရာေရာေယာင္ေယာင္ ေမာင္ဘေမာင္ ဝတၳဳတုိမ်ားမွ)

ျမင့္သန္း

ခ်င္းတြင္း မဂၢဇင္း၊ အမွတ္(၆၆)၊စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၁

March 02, 2014

ပုိမုိညံ႔ဖ်င္းေသာ စိတ္ကူးထည္တုိ႔ျဖင့္ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနႏုိင္ရန္ အားထုတ္မႈ (ျမင့္သန္း)


A man will be imprisoned in a room with a door that’s unlocked and opens inwards; as long as it does not occur to him to pull rather than to push it.
Ludwig Wittgenstein

တတိယေန႔၌ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၿပဳံးတတ္လာၾကပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရဆဲျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ထဲကမပါေပမယ့္ စိတ္ထဲကပါသလုိ ၿပဳံးၾကရမယ္ ဟူေသာအပုိင္းျဖစ္သည္။ သင္တန္းဆရာကမူ  အေတာ္ပင္စိတ္ပ်က္ေနပုံရသည္။ ဒီအပုိင္းမွာတင္ တစ္ေနၾကၿပီထင္တယ္။ ဆရာတုိ႔ၾကည့္လုပ္ၾကပါဦးဟု ဆုိသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ တည္ၾကည္ျခင္း၏ ပရိဝုဏ္၌ ႏွစ္ကာလအေတာ္ၾကာေအာင္ လွည့္ပတ္သြားလာေနထုိင္ခဲ႔သည္ျဖစ္ရာ ျပဳံးုျခင္းမ်ားမွာ လုံးလုံးခ်ည္း ပေပ်ာက္သြားခ႔ဲသည္မဟုတ္။ ရုပ္ကုိသိေသာ္လည္း နာမည္ဖမ္းမရသည့္သူႏွင့္ တူေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။အေရွ႕ဘက္နားဆီက လူတစ္ေယာက္ကမူ အားလုံးေပ်ာ္စရာေကာင္းတာေတြ ျဖစ္လာရင္ ကၽြန္္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္လုိအေနအထားမွာျဖစ္ျဖစ္ ၿပဳံးတတ္လာၾကမွာပါဗ်ာ ဟုဆုိသည္။

                                      +++++++++++

အျပည့္အစုံဖတ္ရန္…..Download PDF File (or) from mediafire

ျမင့္သန္း
ေရႊအျမဴေတ (မတ္လ၊ ၂၀၁၄)

Featured Post

ကဗ်ာအျဖစ္ ေရးထားတဲ႔ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးကဗ်ာ

လန္းပန္ဘက္ဆီကျပန္ေတာ့ ဖတ္စရာေတြ ေတြးစရာေတြ ပါလာတယ္။ အမွန္မွာေတာ့ အဲဒီမွာ ေတြ႔ခဲ႔တဲ႔ ဆရာၾကီးရဲ႕ေက်းဇူးပဲ။ သူနဲ႔က အဲဒီက်မွ ေတြ႔ရသိရတာ။...