March 21, 2014

ဘာသာစကားရဲ႕ ကိစၥ (ျမင့္သန္း)


အမွာ
          ဧၿပီလထုတ္ စတုိင္သစ္မဂၢဇင္းပါ ဆူဒုိနင္၏ “ဘာသာစကားသည္ ယာဥ္၊ သင္ယူျခင္းမူ အရြယ္မဟူ” ဟူေသာ အေရးအသားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ မည္သည့္ပညာရပ္ဆုိင္ရာအေဆာက္အအုံမွ လက္မွတ္၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရထားဖူးသူ မဟုတ္သျဖင့္၊ လမ္းေပၚက လူတစ္ေယာက္၊ (လူၿပိန္းတစ္ဦး) အေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးပါရေစ။
          ေရွးဦးစြာ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ဆူဒုိနင္၏ အေရးအသားကုိ လက္ခံ၍ ျငင္းဆုိရျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ အဓိကေဆြးေႏြးလုိသည္မွာ “သူမ” ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းမွာ အေတာ္ေထာင့္သည္ဟူေသာ ယတိျပတ္အဆုိကုိျဖစ္ပါသည္။ ထုိေထာင့္ျခင္းကုိ ေျခတည္၍ ႏြယ္ငင္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ဆူဒုိနင္၏အျမင္အခ်ဳိ႕ကိုလည္း ေဆြးေႏြးပါရေစ။ ေရွးဦးစြာ “သူမ” ဟူေသာအသုံးအႏႈန္းအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပါရေစ။

          ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ “သူမ”ဟူေသာ စာလုံး၊ စကားလုံးမွာ လုိအပ္စြာ ေပၚေပါက္လာရေသာ အသုံးအႏႈန္းတစ္ရပ္ဟု ျမင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ “အေရးအသား” အတြင္းလုိအပ္မႈတစ္ခုကုိ ျဖည့္စြက္လုိက္ရျခင္းဟု ျမင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ ကုိယ္ေတြ႔အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကုိ နမူနာျပပါရေစ။ တစ္ခါက အဂၤလိပ္စာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ အေၾကာင္းတစ္ခုကုိ ကၽြန္ေတာ္က ျမန္မာဘာသာသုိ႔ ျပန္ေပးရန္ တာဝန္က်လာပါသည္။အေၾကာင္းအရာမွာ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ကိစၥတစ္ခုမွ အေသးစိတ္မ်ား ျဖစ္သည္. သုိ႔ရာတြင္ ထုိအခါက ထုိအေၾကာင္းအရာသည္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အေရးမႀကီး။ဘာသာစကားအသုံးအႏႈန္းဖလွယ္ျခင္းကသာ ျပႆနာျဖစ္ေနသည္။ ထုိစာေၾကာင္းအခ်ဳိ႕ကုိ အၾကမ္းဖ်င္း ကၽြန္ေတာ္ျပပါရေစ။
          They were there. She and her sister stood next to each other, he is, about, six feet away from her. She moved slowly toward where he was standing.

          ဤတြင္ျပႆနာမွာ “သူမ”ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းကုိ မသုံးရဟု ကြပ္ညွပ္ထားေသာ ကာလျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယစာေၾကာင္းမွ စ၍ “သူမ”ဟူေသာ စကားလုံးမသုံးဘဲ ကၽြန္ေတာ္ ဘာသာျပန္ျပပါရေစ။
          သူႏွင့္ သူမတုိ႔ႏွစ္ဦးသား ေဘးခ်င္းကပ္၍ ရပ္ေနၾကသည္။ သူက ေျခာက္ေပခန္႔အကြာတြင္ ရပ္ေနသည္။ သူက သူ႕ေနရာတြင္ ရပ္ေနစဥ္ သူက သူရွိရာဘက္သုိ႔ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းတုိးသြားခဲ႔သည္။

ဤဘာသာျပန္တြင္ တိက်စြာေဖာ္ျပရမည့္အေၾကာင္းတစ္ခုတြင္ ဘာမွ် တိတိက်က်မပါေၾကာင္း ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ မည္သူ၏ေရြ႕လ်ားမႈမွာ မည္သည့္ဘက္သုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း မသိသာ။ ထုိ႔ျပင္ ထုိအေနအထားအတြင္း ေရာက္ရွိေနေသာ “အစ္မ” ျဖစ္သူမွာ မည္သူ၏အစ္မျဖစ္ေၾကာင္း မသိႏုိင္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ထုိစဥ္က ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတုိ႔ႏွစ္ဦးသာ “သူမ”မသုံးပဲ အဓိပၸါယ္ရွိရွိ ဘာသာျပန္ႏုိင္ရန္ အားထုတ္ၾကေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္။ ထုိအခါ မိတ္ေဆြတစ္ဦးကုိ အကူအညီေတာင္းရပါသည္။ သူသည္ သမုိင္းဘာသာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ႔ရထားေသာ္လည္း ဘာသာစကားအသုံးအႏႈန္းမ်ားတြင္ အလြန္ေတာ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အႏၱရာယ္ေရွာင္ႏုိင္ေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ဳိးကုိ သူ ၾကံစည္တတ္ပါသည္။
          အဆုံးတြင္ သူအၾကံေပးသည့္အတုိင္း ေရးလုိက္ရပါသည္။ ၄င္းမွာ-
          သူ(မ)ႏွင့္ သူ(မ)အစ္မတုိ႔ႏွစ္ဦးသား ေဘးခ်င္းကပ္၍ ရပ္ေနၾကသည္။ သူက ေျခာက္ေပခန္႔အကြာတြင္ ရပ္ေနသည္။ သူက သူ႔အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာတြင္ ရပ္ေနစဥိ သူ(မ)က သူရွိရာဘက္သုိ႔ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း တုိးသြားခဲ႔သည္။

        ဤကိစၥမွာ ေျပလည္သေလာက္ ရွိသြားေသာ္လည္းး မၿပီးႏုိင္ေသးပါ။ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမွာ ရွားရွားပါးပါး ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ျဖင့္ မဟာဝိဇၨာရထားသူျဖစ္ရာ ဘာသာစကားအသုံးအႏႈန္း၏ သမမွ်တမႈ(Balancing of usage) အေၾကာင္း ေျပာလာပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ သူမ ဟူေသာအသုံးအႏႈန္းကုိ အသုံးရသျဖင့္ သူ၏ေနာက္တြင္ ကြင္းစကြင္းပိတ္ျဖင့္ “မ”ကုိ ထည့္သည္ရွိေသာ္ အထီးျဖစ္ေသာ “သူ”တြင္လည္း “အထီး”ျဖစ္ေၾကာင္း ကြင္းစကြင္းပိတ္ျဖင့္ ထည့္မွသာ (ထပ္၍ေရးပါရေစ၊ ထည့္မွသာ) သင့္ေလွ်ာ္မည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိ႔ထက္ပုိ၍ေသာ္ “မ”တစ္လုံးတည္း ထည့္မည့္အစား “အ”ကုိပါထည့္၍ အထီး-အမ ျပဳရန္ျဖစ္သည္။ အားလုံးသေဘာတူေသာ ဝိနည္းလြတ္ဘာသာျပန္မွာ ဤသို႔ျဖစ္သြားေတာ့သည္။
          သူ(အမ)ႏွင့္ သူ(အမ)အစ္မတုိ႔ႏွစ္ဦးသား ေဘးခ်င္းကပ္၍ ရပ္ေနၾကသည္။ သူ(အထီး)က ေျခာက္ေပခန္႔အကြာတြင္ ရပ္ေနသည္။ သူ(အထီး)က သူ႔အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာတြင္ ရပ္ေနစဥိ သူ(အမ)က သူ(အထီး)ရွိရာဘက္သုိ႔ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း တုိးသြားခဲ႔သည္။

        ဤသုိ႔ျဖင့္ “သူမ”မသုံးရဟူေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ေအာက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ အလြန္ရုပ္ဆုိးလွေသာ ဘာသာျပန္တစ္ခုကုိ ျပန္ဆုိခဲ႔ရပါသည္။ ထုိဘာသာျပန္မွာ စာမ်က္ႏွာ ဆယ္ရြက္ခန္႔ရွိရာ ဖတ္ရွဳသူမ်ားလည္း အေတာ္ပင္ မ်က္စိေနာက္ခဲ႔ၾကရပါလိမ့္မည္။  ထုိသုိ႔ မ်က္စိေနာက္ရျခင္းတြင္ အေျခခံကာ ေပၚေပါက္လာေသာ ရလဒ္တစ္ခုမွာ He ကုိ သူ၊ She ကုိ “သူမ” ဟု သုံးပါဟု တရားဝင္မဟုတ္ေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရခဲ႔ၾကပါသည္။ ယခုေသာ္ လြယ္လြယ္ကူကူ သုံးခြင့္ရသျဖင့္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္တစ္ရပ္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ျမင္မိသည္။

          ဆူဒုိနင္ ေရးသည့္အတုိင္း အေျပာစကား “အတြင္း”ေထာင့္ေကာင္း ေထာင့္ေနပါမည္။ ဘာသာစကားအေျခခံ အေရးအသားအားျဖင့္ ဆက္ဆံမႈအတြင္း၌မူ “သူမ”သည္ တိက်ေသာ ပုံရုပ္ကုိ ေပးႏုိင္သျဖင့္ လုိအပ္မႈဟု ကၽြန္ေတာ္ျမင္ပါသည္။ ေရွးက “သူမ”မသုံးခဲ႔ဟု ဆုိေသာ္ လက္ခံပါမည္။ ဤတြင္ မသိက်ဳိးကၽြန္ျပဳ၍ ေလွ်ာ့ေပါ႔စဥ္းစားရန္ မသင့္ေသာ အခ်က္မွာ  လူေယာက်္ား (အထီး)ကုိ သာအေျခခံထား၍ တည္ေဆာက္ထားေသာ ဘာသာစကားႏွင့္ အသုံးအႏႈန္းမ်ားအေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔သီးျခားျပဳလက္ခံသုံးစြဲေသာ  လူ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ပင္ လူ(အထီး)ကုိသာ ဗဟုိျပဳ သုိ႔မဟုတ္ ရည္ရြယ္သုံးႏႈန္းမႈမ်ား ရွိေနခဲ႔ပါသည္။ ခပ္လြယ္လြယ္ဆုိေသာ္ Androcentric ဟု ဆုိရပါမည္။ Patriarchal ဟု ေခၚလိုေသာ္ေခၚပါ။ Women are linguistically marginalized သေဘာျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။ အထီးႏွင့္ အမ မတူညီမႈ (The  difference) ကုိ လက္ခံေသာ္ ယေန႔ေခတ္အခါမ်ားတြင္ ထုိမတူညီမႈ၏ “ရွိမႈ”ကုိ လက္ခံ၍ “သူမ”ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းကုိ (သုံးစြဲသည္ ျဖစ္ေစ၊ မသုံးစြဲၾကသည္ျဖစ္ေစ) လက္ခံရပါေတာ့မည္။ သူမကုိ လက္ခံ၍ သူထီးကုိလည္း လက္ခံရမည္ဟု ဆုိေသာ္ ထုိအျမင္ သုိ႔မဟုတ္ ဆင္ျခင္ပုံမွာ သိမ္လွသည္ဟုသာ ဆုိရပါမည္။

          ဆူဒုိနင္ ေရးသကဲ႔သုိ႔ အသံအေျခခံဘာသာစကား အသုံးအစြဲအတြင္း “သူမ”ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းမွာ ေထာင့္သည္ဟူေသာ အဆုိကုိ လက္ခံရေသာ္လည္း ဘာသာစကား အသုံးအႏႈန္းတုိင္းလည္း (သုိ႔မဟုတ္) ေရးသားတင္ျပမႈကုိ အေျခခံထားေသာ ဘာသာစကားအေျခခံ ဆက္သြယ္ေရးအရ အသိပညာဖလွယ္ရာတြင္ (အျခားတစ္နည္း၊ လက္ေျပာင္းလက္လႊဲ လုပ္ရာတြင္) အသံေၾကာင္း ေထာင့္ျခင္း မေထာင့္ျခင္းသည္ ပဓာနက်ေသာ အေၾကာင္းတစ္ရပ္မဟုတ္ပါ။ လက္ေျပာင္းလက္လႊဲျပဳစဥ္ သိစရာအေၾကာင္းအေပၚနားလည္မႈ တိမ္းခၽြတ္မသြားေရးသည္သာ အဓိက ျဖစ္ပါသည္။ စာတစ္ေၾကာင္း နမူနာျပပါရေစ။
          ေယာက်္ားတစ္ဦးသည္ ေျမႀကီးေပၚတြင္ ရပ္တည္၍ ေကာင္းစြာ ေသြးအပ္သျဖင့္ ျမျမထက္ေသာ ဓားလက္နက္ကုိ ကုိင္ခ်ီၿပီးလွ်င္ ႀကီးစြာေသာ ဝါးရုံႀကီးကုိ ေျဖရွင္း ခုတ္ထြင္ သုတ္သင္သကဲ႔သုိ႔ ထုိ႔အတူ သီလတည္းဟူေသာ ေျမ၌ ေကာင္းစြာ မတ္မတ္ရပ္တည္၍ ဝိပႆနာ ပညာလက္နက္ဓားသန္လ်က္ကုိ ဝီရိယတည္းဟူေသာအားျဖင့္ ၿမဲၿမဲစြဲစြဲကုိင္စြဲ၍ အလုံးစုံေသာ ကိစၥကုိ ေဆာင္ရြက္ေသာ….
(မူရင္းစာလုံးေပါင္းမ်ားအတုိင္း)

ဤအေရးအသားမွာ ဘုရားသုံးဆူေတာင္ ဆရာေတာ္ အရွင္နႏၵမာျပန္ဆုိေသာ ဝိသုဒၶိမဂ္ ပထမတြဲ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဗုဒၶသာသနာအဖြဲ႔ (သာသနာႏွစ္ ၂၅၀၉၊ ေကာဇာႏွစ္ ၁၃၂၇) မူမွျဖစ္သည္။ ဤအေရးအသားမွာ မေထာင့္ဘူးဟု ျငင္း၍ မရႏုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ဳိးျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္ မွန္ေသာ္လည္း၊ အနက္ရင္းမွ ေသြဖည္မသြားရန္ အားထုတ္ထားေသာ ဘာသာျပန္ျဖစ္သည္ကုိ မျငင္းႏုိင္ပါ။ အျခားတစ္ခ်က္မွာ ဤေနရာတြင္ ဘာသာစကား သုိ႔မဟုတ္ စာသည္ အသံအေျခခံ ကူးလူးဆက္ဆံမႈအတြက္သာ အသုံးျပဳထားသည္မဟုတ္ပါ။ စာလုံးမ်ားအားျဖင့္ ေရးသားေသာ အေရးအသားအျဖစ္ၿပီး သိမႈသည္ အသံေၾကာင့္ ခုိင္ခန္႔ေစသည္မဟုတ္ဘဲ၊ အျမင္ျဖင့္ အနက္ေဖာ္ခြင့္ေပးထားေသာ သိမႈဖလွယ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဤအေရးအသားကုိ ဖတ္သူ၏ သိမႈအတြင္း “ေထာင့္သည္” ဟူေသာ သိမႈျဖစ္လာခဲ႔သည္ရွိလာခဲ႔ေသာ္၊ ထုိအခ်က္သည္ စာအေရးအသားျဖင့္ အသိတစ္စံုတစ္ရာကုိ လက္ေျပာင္းလက္လႊဲလုပ္ေသာ အျပဳအမူအတြင္း မေထာင္းမတာ အရာမထင္ေခ်။

          အျခားအေရးအသားတစ္ခုကုိ ၾကည့္ေစခ်င္ျပန္ေသးသည္။ ၄င္းမွာ ပါဠိဆရာႀကီး ဦးခင္စုိး (သာသနဓဇ သီရိပဝရ ဓမၼာစရိယ)က မူရင္းစကားကုိ မတိမ္းပါေစဘဲ သုတ္သင္စီစဥ္တင္ျပထားေသာ ေယာအတြင္းဝန္မင္းႀကီး၏ ကာယာႏုပႆနာက်မ္း (ဟံသာဝတီ၊ ၁၉၇၁ မူ)ပါ၊ စာတစ္ေၾကာင္းကုိ ထပ္မံၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။
        လူတုိ႔ အိပ္ေသာအခါလည္း မ်က္စိပ်က္စီးေစရန္ တစ္စုံတစ္ရာေသာ ဝတၳဳမဝင္ရေအာင္ မ်က္ေတာင္သည္ ဖုံးအုပ္လ်က္ တည္၏။ (မူရင္းစာလုံးေပါင္းမ်ားအတုိင္း)

ဆုိလုိရင္း ေပၚလြင္ေစရန္ ထပ္မံ၍ ဥပမာတစ္ခုျပပါရေစ။ ဤအေရးအသားမွာ ေက်ာက္စာဝန္ သီရိပ်ံခ်ီဦးျမ၏ အေရးအသားမွျဖစ္သည္။
          ယခုထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိေရးသားခဲ႔ေသာ အလယ္တြင္ ၾကာပြင့္ႀကီးေပၚတြင္ မင္းထုိင္ ထုိင္လ်က္ေနေသာ ပုံသည္ အျခားမဟုတ္ အထက္တစ္ေနရာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ႔ၿပီးျဖစ္ေသာ အဝေလာကိေတသရ ပုံျဖစ္သည္။ (မူရင္း စာလုံးေပါင္းမ်ားအတုိင္း)

ဤတြင္လည္း အသံထြက္ကုိ အေျခခံေသာ္ ေထာင့္ျခင့္ ေႏွာင့္ျခင္းရွိေသာ္လည္း သိမႈေဖာ္ထုတ္ရာတြင္မူ ျပက္သိကာမွ် အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေခ်။ သုိ႔ျဖစ္ရကား ေခ်ာေခ်ာေျပေျပေရးျခင္းသည္ စာေရးသား ေဖာ္ထုတ္မႈအျပဳအမူအတြင္း လုိအပ္သည့္ေနရာတြင္သာ လုိအပ္ၿပီး “ေနရာတကာတြင္” ဟူေသာ ကန္႔သတ္မႈ ဝိေသသျပဳကာ ေယဘုယ်သေဘာကုိ အေျခခံ၍ ေရးသာ းေျပာဆုိရန္မွာမႈ မသင့္လွ။ ထုိ႔ျပင္ “ဖတ္၍မေခ်ာ”ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းကုိ အနက္တစ္စုံတစ္ရာ မေပးႏုိင္ဘဲျဖစ္ေစ၊ မည္သူ႔အတြက္ ဖတ္၍ မေခ်ာသည္ကုိ ယတိျပတ္ ကန္႕သတ္မျပႏုိင္ဘဲ ဝါးလုံးရွည္ႏွင့္ ရမ္းရန္မွာ မသင့္ဟု ထင္ပါသည္။

          ရံဖန္ရံခါ သဒၵါစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လုိအပ္သည္ထပ္ ပုိ၍ လုိက္နာ၍ ျဖစ္ေစ၊ သဒၵါစည္းကမ္းမ်ားကုိ မသိက်ဳိးကၽြန္ျပဳရန္ အားထုတ္ၾကသည္ျဖစ္ေစ ဝါက်တည္ေဆာက္ပုံမ်ားမွာ အသံအေျခခံဖတ္ရွဳျခင္းအတြင္း ဆီေလ်ာ္မႈ နည္းပါးေနတတ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ ဝါက်တုိင္းတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ အေနအထားပါေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အျပစ္တစ္ခုဟု ကန္႕သတ္ျခင္း မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ေရးသားထားေသာ အေရးအသာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိအပ္လွပါသည္။ ဖန္တီးမႈအေရးအသားမ်ားတြင္ ေရးသားပုံအသစ္မ်ား ေပၚေပါက္ေနသည္မွာ ဘာသာစကားအသီးသီးတြင္ ရွိေနပါသည္။ ျမန္မာစာအေရးအသား ေဘာင္တြင္လည္း မရွိဟု ယတိျပတ္ဆုိရန္ မလြယ္ပါ။ ဂၽြဳိက္(စ)၏ နာမည္ေက်ာ္ ဖင္နဂန္ဝိတ္(ခ)ထဲမွ စာတစ္ေၾကာင္းကုိ ၾကည့္ပါ။
The fall (bababadajfksdfjadfg’agasdghasgksdkfhdasgfgdfgksdgfsdgffasdfdsfsdfsdfdsfa!) of a once wallstrait oldparr is retaled earlyin bed…
ဤသည္ကုိ မေက်နပ္ေသးေသာ္ လီပလက္စတဲ အေရးအသားတစ္ခု ျပပါရေစ။
          The aborigines lost.
          The history of the world, you said.
          A man of practicality,
          Accustomed to death:

ဤအေရးအသားသည္ ေရွးရုိးစဥ္မ်ားေရးထားသည္ မဟုတ္ပါ။ဆူးေမာ့(စ)၏ နာမည္ေက်ာ္ X Dress ကဗ်ာ အဆုံးပုိင္းကုိ ၾကည့္ပါ။.
          Wo/man to wo/man, wo/man to man, a woman’s man,
          A man’s woman,
          Man to wo/man, man to man& back again.

ဤအေရးအသားမ်ားမွာ ဘာသာစကားသက္သက္ကုိ အေျခခံေရးသားထားျခင္းမ်ားမဟုတ္ပါ။ ဖန္တီးတင္ျပသူ၏ ဖန္တီးရာရပ္ဝန္းႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈမ်ားႏွင့္လည္း ပတ္သတ္ေနပါေသးသည္။ ဘာသာစကားတစ္ခုမွ တစ္ခုသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ရန္ ေဝးစြ၊ ဘာသာစကား တစ္ခုတည္း၏ ပရဝုဏ္အတြင္း၌ပင္လွ်င္ သိမႈအေျပာင္းအလြဲလုပ္ျပရန္ ခက္ခဲပါသည္။ ဆူဒုိနင္ေရးေသာ တုိက္ရုိက္ဘာသာျပန္၍ မရ ဟူေသာ အခ်က္ပင္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ကေခ်ာ္ကခၽြတ္ ဟု ယုိးစြပ္ေသာ္ ငါက ဘြဲ႔လက္မွတ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိလုိ႔ ဒီလုိေရးတဲ႔ မင္းတုိ႔ကုိ (-)ပဲထင္တယ္ဟု ေျပာသလုိ ျဖစ္ေနပါသည္။

          အခ်ဳိ႕ေသာ အေရးအသားမ်ားတြင္ သုံးစြဲလာေသာ Elliptical Narrative သေဘာကုိ ဆူဒုိနင္ အေနျဖင့္ သိၿပီးျဖစ္မည္ဟု ယုံပါသည္။ အလားတူပင္ Amalgamation of Literary high culture and pop culture ကုိလည္း သိၿပီးျဖစ္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ လူျပိန္းတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္တစ္ခုကုိ ေရးျပပါရေစ။ ယေန႔ လူငယ္ပုိင္းက အားထုတ္ေရးသားလာေသာ ဖန္တီးမႈအပုိင္းတြင္ ထုိသေဘာမ်ားေတြ႕ရတတ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ျမင္ပါသည္။ သူတုိ႔၏ အားထုတ္မႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳသင့္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထင္ရာေလွ်ာက္လုပ္တာ ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ဟု ထင္ေနသူတုိ႔၏ အေရးအသားမ်ား၊ ဖတ္ခ်င္သလုိဖတ္၍ နားလည္ခ်င္သလုိ နားလည္ထားေသာ ပညာရွိမ်ား၏ အေရးအသားမ်ား၊ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ျဖစ္ေအာင္ မေရးႏုိင္သျဖင့္ စကားေျပကဗ်ာဟု အတင္းကင္ပြန္းတပ္ေနၾကသူမ်ားလည္း ရွိေနၾကပါမည္။ ဆူဒုိနင္ေရးလုိေသာ ကေခ်ာ္ကခၽြတ္ အေရးအသားမ်ားလည္း ရွိေနပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ရာတြင္ ငါ့တြင္ ဘြဲ႔လက္မွတ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိလုိ႔ ငါ ဖတ္ၾကည့္လုိ႔ မေခ်ာတာနဲ႔ မင္းတုိ႔ အားလုံး ငတုံးေတြပဲဟု ဝါးလုံးရွည္ႀကီးျဖင့္ ရမ္းရန္မွာမူ မသင့္ဟု ထင္ပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ “ဖတ္၍ မေခ်ာျခင္းသည္ အေရးအသားညံ႔ဖ်င္းမႈ၏ အဓိကျဖစ္သည္” ဟု အဆုိကုိ တည္ေဆာက္ျပႏုိင္ရန္ ခုိင္ခုိင္မာမာျဖင့္ စာအခန္႔တစ္ပုဒ္မွ် ေရးျပေစခ်င္ပါသည္။

          ဤသည္မွာ လမ္းေပၚက လူတစ္ေယာက္အျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္ နားလည္သမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ မွားေသာ္ ျပင္ေပးၾကပါ။

ျမင့္သန္း
စာဖတ္သူရဲ႕ အခန္းက႑ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားတဲ႔ စာေပအျမင္ (ေဆာင္းပါးမ်ား)
ႏွစ္ကာလမ်ားစာအုပ္တုိက္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၄


Featured Post

ကဗ်ာအျဖစ္ ေရးထားတဲ႔ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးကဗ်ာ

လန္းပန္ဘက္ဆီကျပန္ေတာ့ ဖတ္စရာေတြ ေတြးစရာေတြ ပါလာတယ္။ အမွန္မွာေတာ့ အဲဒီမွာ ေတြ႔ခဲ႔တဲ႔ ဆရာၾကီးရဲ႕ေက်းဇူးပဲ။ သူနဲ႔က အဲဒီက်မွ ေတြ႔ရသိရတာ။...